www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Strona główna › Projekt CAF › Informacja o projekcie
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
CAF - informacja o projekcie

Informujemy, że Urząd Gminy w Opatówku został pozytywnie oceniony w procesie rekrutacji do zadania ''Opracowanie standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w jednostkach samorządu terytorialnego''. Pozytywny wynik procesu rekrutacji oznacza zakwalifikowanie urzędu do udziału w projekcie w zakresie wdrażania CAF (ang. Common Assessment Framework - Wspólna Metoda Oceny), która jest narzędziem służącym do zarządzania jakością.

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. dotyczącej realizacji projektu nr POKL 05.02.02-00-001/12 oraz umowy partnerskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetami: Łódzkim i Ekonomicznym w Krakowie.

Urząd Gminy w Opatówku, reprezentowany przez Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego, zawarł w dniu 30 stycznia 2015 r. umowę dotyczącą uczestnictwa w projekcie "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST" w zadaniu pn. "Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST". Umowa zawarta została z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową - Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP), reprezentowaną przez dr Piotra Kopycińskiego - dyrektora MSAP, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Chochóła.

Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym oddelegowanych zostało 22 pracowników tut. urzędu. Warunkiem ukończenia nieodpłatnego udziału w realizacji projektu jest:
- dla etapu I (wsparcie wdrażania CAF): opracowanie i akceptacja raportu z samooceny CAF,
  opracowanie i akceptacja Planu doskonalenia oraz rejestracja JST w bazie użytkowników
  CAF prowadzonej przez EIPA,
- dla etapu II (poświadczenie jakości zastosowania CAF): opracowanie dokumentów
  niezbędnych dla poszczególnych etapów procesu poświadczenia jakości zastosowania CAF
  na miejscu w JST (zgodnie z postanowieniami Poradnika dla organizacji kandydujących do
  uzyskania poświadczenia jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu
  terytorialnego).

Celem przystąpienia urzędu gminy do projektu jest podniesienie jakości wykonywania zadań publicznych poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia doradczo-eksperckiego służącego modernizacji procesów zarządzania. Zadania merytoryczne projektu to wsparcie JST w zakresie identyfikacji, modelowania, optymalizacji oraz zastosowania podejścia procesowego w systemie zarządzania urzędem.

Udział w projekcie ma zapewnić poprawę ogólnego funkcjonowania urzędu poprzez wzrost efektywności działalności urzędu, wzrost satysfakcji klientów i pracowników oraz poprawę postrzegania urzędu przez społeczeństwo. Pracownicy urzędu będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zarządzania procesowego oraz zrozumienia swojej roli w tych procesach.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron