www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Strona główna › Inwestycje w gminie › 2016
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
Inwestycje w gminie - 2016 rok

Wydatki majątkowe na 2016 rok:

Zakup pomp 10 000
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap II 36 000
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia 50 000
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opatówek do kwiaciarni Gerbera, ul. Kaliska 1 500
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II 1 500 000
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 36 w m. Szulec 120 000
Przebudowa nawierzchni ulicy Długiej w m. Zduny 135 000
Przebudowa nawierchni drogi gminnej nr 61 w m. Warszew 60 000
Przebudowa nawierchni drogi gminnej nr 284 w m. Rajsko 40 000
Przebudowa nawierchni drogi gminnej Chełmce - Stobno (nr 285, nr 286/2) 220 000
Przebudowa nawierchni ulicy Poludniowej w m. Szałe (nr 600) 100 000
Przebudowa nawierchni drogi gminnej nr 171 w m. Sierzchów 120 000
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego Nędzerzew-Rozdżały 15 000
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 28 Opatówek - Cienia Trzecia 15 000
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Wiśniowej, Różanej, Zielonej, Sosnowej, Cyprysowa, Porzeczkowej, Działkowej w m. Szałe 70 000
Przebudowa parkingu za Urzędem Gminy w m. Opatówek 60 000
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej udostępnienia zabytkowej nekropolii w m. Opatówek dla turystów - parking 15 000
Wykonanie dokumentacji przebudowa drogi gminnej nr 23 w m. Tłokinia Mała 10 000
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ul. Kaliska w m. Szałe 20 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn: Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470-Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin - Borów 400 651
Dokumentacja projektowa oficyna w parku ul. Kościelna 17 25 000
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych na terenie gminy Opatówek przez OSP Opatówek 406 000
Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku 2 000 000
Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sierzchowie" 18 000
Budowa bazy śmigłowcowej Służby ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków 9 360
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek 400 000
Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP w Opatówku 30 000
Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Michałowie Drugim" 20 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GOK Opatówek 265 000
Dokumentacja projektowa ul. Kościelna 2 25 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Biblioteka w Tłokini 160 000
RAZEM: 6 356 511

Budowa przedszkola w Opatówku
Rozpoczęła się budowa nowoczesnego przedszkola publicznego w Opatówku na miarę XXI wieku. W dniu 13 czerwca 2016 r., w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma SKANSKA S.A. (Oddział Budownictwa w Lesznie) na kwotę 5 247 947,02 zł. W dniu 28 czerwca 2016 r. dokonano podpisania umowy pomiędzy Gminą Opatówek, a wykonawcą oraz przekazano plac budowy. W spotkaniu, podczas którego dokonano podpisania umowy uczestniczyli przedstawiciele firmy SKANSKA S.A., a z ramienia Gminy Opatówek - Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektor ZEAS oraz Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich.
W związku z realizacją tego przedsięwzięcia Gmina Opatówek złożyła 2 wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (poddziałania 8.1.1 oraz 9.3.1): na wsparcie budowy obiektu oraz na wzmocnienie edukacji przedszkolnej poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pobudzających rozwój dzieci. Dzięki złożonym wnioskom gmina może liczyć na dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 1,7 mln zł. Natomiast całkowitą wartość budowy przedszkola oszacowano na ok 5,3 mln zł. W ramach tej inwestycji powstanie obiekt spełniający następujące założenia projektowe:
- powierzchnia użytkowa obiektu 1 935 m2, kubatura budynku 9 900 m3, wysokość 12,5 m,
  2 kondygnacje
- 8 oddziałów - 8 sal dla 200 dzieci wraz z sanitariatami oraz magazynem sprzętu
- kuchnia do przygotowywania posiłków w pełnym zakresie oraz stołówka
- zaplecze administracyjno-socjalne wraz z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi
- instalacje: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, hydrantów p.poż., kanalizacyjna,
  wentylacji mechanicznej, domofonowa, komputerowa, telefoniczna, TV, gazowa,
  alarmowa i monitoringu
- przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu,
  przyłącze c.o.
- zagospodarowanie terenu z drogami wewnętrznymi, chodnikami, dojściami i dojazdami,
  miejscami postojowymi, placem zabaw, obiektami małej architektury, zieleni, ogrodzeniem,
  oświetleniem
- wejście główne wyposażone w schodową platformę elektryczną dla osób
  niepełnosprawnych
- kotłownia gazowa
- aranżacja wnętrz wszystkich pomieszczeń wraz z wyposażeniem.
Planowany termin oddania obiektu do użytku to początek września 2017 lub 2018 roku. Dotychczas przedszkole urządzone było na 1 piętrze zabytkowego budynku w centrum Opatówka - dawnej zajezdni. Niestety dalsza adaptacja, chociażby dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, stworzenie większych sal, sanitariatów, ze względów technicznych, ekonomicznych oraz charakteru zabytkowego budynku jest niemożliwe. Stąd, z uwagi na oczekiwania rodziców oraz zwiększającą się liczbę dzieci, gmina Opatówek podjęła decyzję o budowie nowego, 8 oddziałowego, wyposażonego w stołówkę, szatnie oraz plac zabaw przedszkola.
Pomieszczenia po dotychczasowym przedszkolu planuje się zagospodarować na świetlicę środowiskową, co z kolei umożliwi poszerzenie istniejącego GOK-u o funkcjonalne zaplecze. Ponieważ nowe przedszkole zlokalizowane będzie w kompleksie istniejących szkół: gimnazjum oraz szkoły podstawowej, planuje się, aby oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej zostały przeniesione do nowego przedszkola. W ten sposób będzie możliwość uzyskania w szkole podstawowej kolejnych sal lekcyjnych bez konieczności jej rozbudowy.

Termomodernizacja GOK-u w Opatówku
W dniu 2 czerwca 2016 r. Gmina Opatówek ogłosiła przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych w istniejącym budynku Gminnego Ośrodka Kultury na pomieszczenia socjalno administracyjne. W ramach tego zadania wykonane zostaną: termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku polegająca na dociepleniu ścian, stropodachu, wymianie okien i wymianie ślusarki drzwiowej zewnętrznej oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych w istniejącym budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku na pomieszczenia socjalno administracyjne, polegająca na wykonaniu robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie tynków, okładzin, podłoży i posadzek, wykonaniu malowania i robót ślusarskich oraz wykonaniu instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, odgromowej i centralnego ogrzewania. Najkorzystniejszą cenowo ofertę na realizację tego zadania złożyła firma BUDMAR Plus z Jastrzębnik za kwotę 426 607,13 zł.

Budowa kanalizacji w m. Szałe, etap II
Gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe - etap II do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach PRIORYTETU: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIA: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Kwota projektu: 5 891 946,68 zł, kwota dofinansowania: 3 053 752,85 zł. Projekt techniczny inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w celu ujęcia ścieków z zabudowań, podłączonych za pomocą przykanalików. Projekt obejmuje następujący zakres rzeczowy: projektowana kanalizacja grawitacyjna wraz z odgałęzieniami sieciowymi - 12089 mb, kanalizacja tłoczna - 329,80 mb, zakrycie rowu melioracyjnego - 386,60 mb, budowa przepompowni ścieków - 1 szt., budowa komory krat i komory pomiarowej - 2 kpl. W dniu 14 kwietnia 2016 r. Gmina Opatówek ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację tego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma RPM S.A. z Lublińca za kwotę 2 603 126,91 zł. W dniu 14 czerwca 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy. Planowany termin wykonania prac przewiduje się na koniec września 2017 roku.

Nowy samochód dla OSP w Opatówku
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Oś 4, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.5 "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii" Gmina Opatówek złożyła wniosek pn. "Zakup lekkiego samochodu specjalistycznego wraz ze standardowym wyposażeniem dla realizacji zadań w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych na terenie gminy Opatówek przez OSP Opatówek". W ramach projektu zakupiony został lekki samochód specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku. Całkowita kwota projektu to 406 000 zł z tego 85% czyli 345 100 zł stanowi dofinansowanie z WRPO, a 15% to wkład własny gminy stanowiący kwotę 60 900 zł.

Nowy samochód dla OSP w Tłokini Wielkiej
Zakup samochodu, którego wartość wyniosła 662 619,68 zł, został dofinansowany w kwocie 530 095,68 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozyskanie nowego samochodu wymusiło przeprowadzenie modernizacji garażu strażnicy, w którą zaangażowali się druhowie jednostki w Tłokini Wielkiej.

Wnioski złożone w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi
W ramach III edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, Gmina Opatówek otrzymała dofinansowanie na dwa projekty. Pierwszy to zakup namiotów dla sołectwa Chełmce, które służyć będą lokalnej społeczności podczas imprez odbywających się na terenie gminy, jak również poza nią (dożynki gminne, festyny, festiwal smaków itp.) oraz pozwolą na organizację imprez plenerowych na terenie sołectwa. W drugim projekcie przewidziano wyposażenie parku i terenów wokół stawów przy ul. Poniatowskiego w Opatówku w elementy małej architektury - drewniane ławki. Zostaną one ustawione w pobliżu nowo zagospodarowanych stawów, w miejscu, które stanowi wizytówkę miejscowości oraz w alejkach zabytkowego parku. W ramach VI edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" Gmina Opatówek złożyła kolejne dwa wnioski o dofinansowanie następujących zadań:
- budowa kładki dla mieszkańców i turystów przy stawach w Opatówku, koszt zadania:
  68 948,80 zł, kwota dotacji: 30 000 zł; w ramach wniosku powstanie kładka dla mieszkańców
  łącząca ciek wodny Cienia
- budowa siłowni zewnętrznej w Tłokinii Wielkiej, koszt całości zadania: 23 623,18 zł, dotacja
  w wysokości 10 000 zł. W ramach projektu powstanie siłownia zewnętrzna składająca się
  z takich urządzeń jak: wioślarz, wypychacz - przyciągacz, orbitrek oraz wahadło - biegacz -
  twister.
- "Rajska siłownia pod chmurką" - koszt całości zadania: 24 556,75 zł, w tym dotacja
  w wysokości 10 000 zł. W ramach projektu powstanie siłownia zewnętrzna składająca się
  z takich urządzeń jak: wioślarz, wypychacz - przyciągacz, orbitrek oraz wahadło - biegacz -
  twister.

Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Zakończono I etap prac związanych z przebudową instalacji wodnej na SUW w Opatówku, ul. Zdrojowa 2, polegających na demontażu zbiornika hydroforowego, demontażu części armatury i rurociągu, wyczyszczeniu, pomalowaniu i podłączeniu drugiego zbiornika hydroforowego. Łączny koszt prac wyniósł 4 305,00 zł.
Zakończono prace polegające na konserwacji i malowaniu nadziemnych hydrantów przeciwpożarowych usytuowanych na gminnej sieci wodociągowej. Koszt powyższych prac wyniósł 10 165,36 zł.
W maju 2016 r. zakupiono dwie pompy zatapialne: jedną do przepompowni ścieków przy ul. Ogrodowej w Opatówku, drugą do oczyszczalni ścieków do przepompowni głównej. Koszt zakupu pomp to kwota 9 758,94 zł.

Prace remontowe w budynkach komunalnych
Zakończono prace związane z remontem lokalu mieszkalnego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2/1. Prace polegały na montażu urządzeń sanitarnych. Łączny koszt remontu wyniósł 1 352,81 zł.
Zakończono prace związane z adaptacją pomieszczenia tymczasowego w budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 1B. Zakres prac obejmował: demontaż starych urządzeń sanitarnych, przebudowę instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej, położenie płyt kartonowo - gipsowych, malowanie sufitu i ścian, położenie wykładziny PCV. Łączny koszt powyższych prac wyniósł 3 884,45 zł.
W ramach bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych na terenie gminy wykonano następujące prace: czyszczenie rynien w budynkach komunalnych w Opatówku przy ulicach: Kościelnej 2, Kościelnej 17 oraz Poniatowskiego 2, łącznie na kwotę 1414,50 zł; wymiana uszkodzonego okna w lokalu w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2A, koszt zakupu i montażu wyniósł 750,00 zł.

Inwestycje w drogownictwie
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chełmce - Stobno, wykonawca: firma SIDROG
  z Domaniewa (gm. Błaszki), wartość zadania: 116 634,50 zł
- przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Szałe ul. Południowa,
  Warszew, Rajsko, wykonawca: firma SIDROG z Domaniewa (gm. Błaszki), wartość
  zadania: 137 243,95 zł
- przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec,
  Sierzchów, wykonawca: firma SIDROG z Domaniewa (gm. Błaszki), wartość zadania:
  315 894,75 zł
- modernizacja i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej Rożdżały - Kobierno, wykonawca:
  firma SIDROG z Domaniewa (gm. Błaszki), wartość zadania: 259 923,60 zł

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron