www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Informacje o realizacji
     projektów unijnych › ''Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" › 2017/2018
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
''Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim''

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim".

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 349 osób fizycznych z terenu powiatu kaliskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja określonego celu głównego będzie możliwa dzięki celom szczegółowym: wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju.

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu- jako lider projektu oraz z gminami: Brzeziny, Blizanów, Godziesze Wielkie, Lisków oraz organizacją pozarządową - Fundacją AKME.

W ramach projektu na terenie gminy Opatówek realizowane są następujące działania:
- warsztaty, szkolenia oraz zajęcia praktyczne zwiększające możliwości w zakresie opieki nad 
  osobami niesamodzielnymi - dla 10 osób
- zwiększenie usług opiekuńczych - objęcie pomocą 5 osób
- poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne - 10 godz. miesięcznie
- poradnictwo specjalistyczne - prawne - 6 godz. miesięcznie
- usługi asystenckie - zatrudnienie Asystenta Rodziny - pełen etat (wsparcie dla 15 rodzin)

Kwota dofinansowania projektu dla gminy Opatówek realizowanego w latach 2017-2018 przez GOPS w Opatówku wynosi 238.836,88 zł koszty bezpośrednie i koszty pośrednie 37.044,73 zł oraz wkład własny 8.127,96 zł Ogółem koszty realizacji projektu wynoszą 284.009,57 zł

Szkolenie - Kurs dla opiekunów osoby niesamodzielnej
W dniu 30.06.2017 r. 10 osób z terenu gminy Opatówek otrzymało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - kursu opiekuna osoby niesamodzielnej. Szkolenie przeprowadził Zakład Doskonalenia Zawodowego Poznań Centrum Kształcenia Ustawicznego Kalisz w okresie od 25.05.2017 r. do 30.06.2017 r. Uroczystego wręczenia zaświadczeń dokonali: Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek oraz Anna Szafran Specjalista ds. szkoleń Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kaliszu.

Jego celem było przygotowanie 10 osób do pracy w charakterze opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych. Szkolenie obejmowało warsztaty oraz zajęcia praktyczne dotyczące nabycia umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w tym kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej, poradnictwa psychologicznego w zakresie zarządzania emocjami. Szczegółowe zajęcia edukacyjne zrealizowane podczas kursu to: psychologiczno - społeczne aspekty pracy z osobami niepełnosprawnymi, komunikacja, negocjacje, mediacje; rodzaje i charakterystyka niepełnosprawności umysłowej i intelektualnej; gerantologia i terapia wieku późnego, podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych, rodzaje i charakterystyka niepełnosprawności ruchowej; podstawy rehabilitacji ruchowej; dietetyka, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub czasowej niedyspozycji; etyka pracy opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej oraz zajęcia praktyczne (razem 120 godzin zajęć edukacyjnych).

Zajęcia teoretyczne zostały przeprowadzone w pomieszczeniach Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" przez wykładowców: Annę Szafran, Honoratę Jakubasz, Edytę Haranicz. Zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska oraz u podopiecznych w domu. W trakcie szkolenia uczestniczki otrzymały fartuchy ochronne do wykonywania zajęć praktycznych. Na zakończenie spotkania uczestniczki podzieliły się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami i zdobytą wiedzą ze szkolenia.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Oparacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne - " Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskiem" Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.2.: Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 7.2.1. Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron