www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Informacje o realizacji
     projektów unijnych › ''Dać szansę młodym'' › 2008
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
Realizacja projektu ''Dać szansę młodym'' - 2008 rok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od 1 lipca 31 grudnia 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku realizował projekt systemowy pn. "Dać Szansę Młodym", na który pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania wynosiła 35.237,04 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostały na wsparcie i pomoc dla młodzieży z terenu Gminy Opatówek.

Charakterystyka projektu:
W pewnym okresie życia ludzi młodych, zaczynają pojawiać się problemy, z którymi sami nie mogą sobie poradzić, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im odpowiedniego wsparcia m.in. na ich bierność, niezaradność życiową, itp. Ludzie młodzi nie radzą sobie z ciągłymi zmianami warunków życia, nie potrafią ułożyć sobie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, popadają w nałogi i "złe towarzystwo". Często jest to przyczyną wzrostu alkoholizmu, narkomanii, agresji, przemocy i wandalizmu a tym samym prowadzi do wykluczenia społecznego. Pojawiający się w ich życiu kryzys tożsamości przekłada się negatywnie na funkcjonowanie w wielu dziedzinach życia, niejednokrotnie bardzo je utrudniając. Dla osób z terenów wiejskich istnieje utrudniony dostęp w zakresie dodatkowej opieki edukacyjnej, psychologicznej a brak odpowiedniego zmotywowania stanowi poważną barierę w ich rozwoju. Wyżej opisane problemy wskazywały na konieczność objęcia młodzieży kompleksowym systemem wsparcia. Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej) realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga, terapeutę i doradcę zawodowego. Narzędzie w postaci kontraktu socjalnego zapewniło poradnictwo, wsparcie w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia społecznego. Projekt miał charakter lokalny i swym zasięgiem obejmował Gminę Opatówek.

Cel ogólny projektu:
Celem ogólnym projektu było zwiększenie i rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym niekorzystnym zjawiskom dezorganizacyjnym.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne siły,
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży,
- wykorzystanie możliwości rozwojowych młodzieży,
- zapobieganie niepowodzeniom w szkole,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
- doskonalenie umiejętności zawodowych do pozyskania pracy lub dalszej nauki,
- pomoc młodzieży w życiowym usamodzielnianiu się poprzez nabycie umiejętności
  umożliwiających prawidłową adaptację społeczną oraz integrację ze środowiskiem,
- przeciwdziałanie szerzeniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych oraz aspołecznych
  w środowisku młodzieżowym.

Jako grupy docelowe wskazaliśmy na osoby nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej. W projekcie wzięła udział młodzież w wieku 15-25 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wybrano te osoby, ponieważ wymagały one intensywnej aktywizacji i były gotowe do współpracy. Dokonaliśmy rekrutacji na podstawie analizy dokumentów GOPS w Opatówku. Zaprosiliśmy do udziału 5 osób, które zgłosiły swój akces (wywiad środowiskowy). Rekrutację przeprowadził Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy Koordynatora projektu, uwzględniając zasadę równych szans, w tym równości płci.

W ramach projektu przeprowadzono:
- indywidualne konsultacje przygotowane przez psychologa (16 godz. dla każdego
  uczestnika
  przez okres trwania projektu), łącznie 80 godzin,
- indywidualne spotkania z pedagogiem (8 godz. dla każdego uczestnika przez okres trwania
  projektu), łącznie 40 godzin,
- zajęcia terapeutyczne z grupą oraz z indywidualnym przypadkiem (12 godz. dla każdego
  uczestnika przez okres trwania projektu i 4 spotkania grupowe po 3 godz.), łącznie
  72 godziny,
- spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym (8 godz. dla każdego uczestnika
  oraz 3 spotkania grupowe (1 spotkanie x 3 godz. i 2 spotkania x 4 godz.), łącznie
  51 godzin.

Nasze wsparcie miało charakter kompleksowy. Personel merytoryczny miał duży wpływ na zmianę postaw oraz aktywność i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej uczestników. W czasie spotkań uczestnicy mieli możliwość skorzystania z poczęstunku.

Podsumowanie:
Pięciu uczestników projektu otrzymało zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach, wystawione przez GOPS w Opatówku oraz profesjonalne wsparcie pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga, terapeuty i doradcy zawodowego, które przyczyniło się do poprawy osobistych predyspozycji, zdolności motywacyjnych i umiejętności. Wymienione rezultaty ukierunkowały naszych beneficjentów do zmiany postaw w procesie integracji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

Wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty i doradcy zawodowego wpłynęło pozytywnie na wypracowanie prawidłowych postaw do funkcjonowania w środowisku, poprzez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące aktywnego i efektywnego kreowania swojej osoby. Rozwinęli umiejętności społeczne i edukacyjne oraz zwiększyli motywację do inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Kompleksowa pomoc i aktywizacja beneficjentów projektu pomogła w poszukiwaniu samodzielnych i pozytywnych rozwiązań życiowych. Tym samym pomogła zapobiec szerzeniu się negatywnych postaw destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych istniejących w środowisku lokalnym, a przez nabyte umiejętności społeczne umożliwiła prawidłową adaptację społeczną i zwiększyła integrację ze środowiskiem. Uczestnicy projektu zdobyli i poszerzyli posiadane umiejętności psychospołeczne, które mogli przenieść na swoje środowisko rodzinne, szkolne i rówieśnicze.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron