www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Informacje o realizacji
     projektów unijnych › ''Dać szansę młodym'' › 2009
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Realizacja projektu ''Dać szansę młodym'' - 2009 rok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku realizował projekt systemowy pn. "Dać Szansę Młodym", na który pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania wynosiła 49.842,08 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostały na wsparcie i pomoc dla młodzieży z terenu Gminy Opatówek.

Charakterystyka projektu:
Żyjemy w czasach przyspieszonych przemian społecznych, ekonomicznych i politycznych, które przeobrażają obecnie większość społeczeństw i większość obszarów ludzkiego życia. Z dnia na dzień głębokim przekształceniom ulegają sposoby pracy, formy rodziny, komunikowania się i odnoszenia do siebie. Tempo tych zmian i ich splątane mechanizmy utrudniają ludziom rozpoznanie tego, co właściwie się z nimi dzieje. Jeżeli człowiek nie rozwija się, nie zaczyna realizować swoich możliwości, czuje niepokój - czasami popada w depresję, marazm, traci poczucie sensu życia. Każdy młody człowiek, by mógł prawidłowo funkcjonować w dorosłym życiu powinien być wyprowadzony z ciepłego, przytulnego ogniska domowego w świat, który nie powinien go przerażać, odbierać zapału, energii lecz mobilizować do budowania wiary w siebie i w innych. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Współcześni młodzi ludzie mają wiele problemów. Często czują się bardzo osamotnieni, niedowartościowani, zatracają sens tego co robią. Obniża się ich samoocena, popadają w kompleksy, są pełni negatywnych uczuć i emocji. Rodzi się w nich gniew, ból, bunt lub wrogość przybierająca formę zachowań agresywnych wobec siebie i innych. W młodych ludziach drzemie ogromna tęsknota za ludzką miłością, za ciepłem, serdecznością, za zrozumieniem, akceptacją. Brak zaspokojenia tych potrzeb wywołuje lęki, a także ucieczkę w zażywanie środków odurzających, picie alkoholu, palenie papierosów. Rodzina nie zawsze odgrywa przypisaną jej rolę. Oni zaś sami nie potrafią wydobyć z siebie zasobów, odkryć tajemniczych sił i potencjalnych zdolności do samorealizacji. Aby pomóc młodzieży w rozwiązywaniu dręczących ją problemów, prawidłowo ukształtować jej osobowość, światopogląd, stosunek do ludzi i świata konieczny jest kompleksowy system wsparcia. W związku z powyższym zachodzi konieczność strategicznego rozwiązywania problemów o szczególnie wysokim stopniu dotkliwości dla życia wśród ludzi młodych w celu polepszenia warunków życia, pracy, kształcenia. Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej) realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga, terapeutę, doradcę zawodowego i socjologa. Zostało zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. Projekt miał charakter lokalny i swym zasięgiem obejmował Gminę Opatówek.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie motywacji do działania i rozwijanie aktywnych form integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:
- prawidłowe ukierunkowanie rozwoju osobowości uczestników projektu,
- praca nad poczuciem wartości i akceptacja siebie na poziomie uzyskania wiary
  w możliwości realizacji planów życiowych,
- wzmocnienie wartości i zaufania we własne siły,
- budowanie umiejętności akceptacji rzeczywistości oraz wzmocnienie gotowości do
  inwestowania w siebie w celu efektywnego rozwiązywania problemów życiowych
- zwiększenie motywacji do podjęcia działań w ramach dalszej nauki i życia zawodowego,
- uświadomienie wartości pracy i nauki w życiu człowieka,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych młodzieży,
- podnoszenie samooceny uczestnika, wykorzystanie jego silnych stron i potencjałów,
- wyrównywanie szans edukacyjnych i metody skutecznego uczenia się,
- przeciwdziałanie szerzeniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych
  w środowisku młodzieży.

Działania w ramach projektu miały na celu wyrównywanie szans, rozwój lokalny i innowację. Jako grupy docelowe wskazaliśmy osoby nieaktywne zawodowo, osoby uczące się. W projekcie wzięła udział młodzież w wieku 15-25 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wybrano te osoby ponieważ wymagały one intensywnej aktywizacji i były gotowe do współpracy. Zaprosiliśmy do udziału 7 osób. Rekrutacji dokonano na podstawie analizy dokumentów GOPS w Opatówku przy udziale Kierownika GOPS i Koordynatora projektu, uwzględniając zasadę równych szans, w tym równości płci.

W ramach projektu przeprowadzono:
- indywidualne konsultacje z psychologiem (16 godz. dla każdego uczestnika przez okres
  trwania projektu), łącznie 112 godzin,
- indywidualne i grupowe spotkania z pedagogiem (8 godz. dla każdego uczestnika przez
  okres trwania projektu i 2 spotkania grupowe po 3 godz.), łącznie 62 godziny,
- indywidualne i grupowe zajęcia z terapeutą (8 godz. dla każdego uczestnika przez okres
  trwania projektu i 4 spotkania grupowe po 3 godz.), łącznie 68 godzin,
- indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym (8 godz. dla każdego uczestnika
  przez okres trwania projektu i 4 spotkania grupowe po 3 godz.), łącznie 68 godzin,
- grupowe spotkania z socjologiem (8 spotkań grupowych po 3 godz. przez okres trwania
  projektu), łącznie 24 godziny.

Personel merytoryczny miał duży wpływ na zmianę postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej uczestników. W czasie spotkań uczestnicy mieli możliwość skorzystania z poczęstunku.

Podsumowanie:
Siedmiu uczestników projektu otrzymało zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach, wystawione przez GOPS oraz profesjonalne wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty, doradcy zawodowego, socjologa i pracowników socjalnych, które przyczyniło się do poprawy:
- osobistych predyspozycji takich jak poprawienie autoprezentacji, podwyższenie poczucia
  własnej wartości i samooceny, zwiększenie koncentracji na wynikach pracy, radzenie sobie
  przy rozwiązywaniu problemów, nabieranie pewności siebie w kontaktach interpersonal-
  nych, zmniejszenie poziomu agresji wśród młodzieży, rozwój osobowości, który zaowocuje
  w przyszłym życiu osobistym, zawodowym i społecznym,
- zdolności motywacyjnych takich jak wzrost zaangażowania w naukę i pracę, zwiększenie
  motywacji do dalszej nauki bądź uzyskania pracy, zwiększenie odpowiedzialności za własne
  decyzje, ukierunkowanie na rozwijanie własnych zdolności i samorealizacji przydatne
  we wkraczaniu w dorosłe życie,
- praktycznych umiejętności: napisania listu motywacyjnego i życiorysu, własnej
  autoprezentacji.

Wymienione rezultaty przyczyniły się do ukierunkowania 7 osób w procesie integracji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej oraz do zmiany postaw uczestników projektu. Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, poradnictwo zawodowe, socjologiczne, pracowników socjalnych wpłynęło pozytywnie na wypracowanie prawidłowej postawy do funkcjonowania w środowisku poprzez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące aktywnego i efektywnego kreowania swojej osoby. Rozwinęli umiejętności społeczne i edukacyjne oraz zwiększyli motywację do inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Kompleksowa pomoc i aktywizacja beneficjentów projektu pomogła w poszukiwaniu samodzielnych i pozytywnych rozwiązań życiowych. Tym samym zapobiegła szerzeniu się negatywnych postaw destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych istniejących w środowisku lokalnym oraz umożliwiła prawidłową adaptację społeczną i zwiększyła integrację ze środowiskiem. Uczestnicy projektu poprzez swój udział zdobyli i poszerzyli posiadane umiejętności psychospołeczne, które mogli przenieść na swoje środowisko rodzinne, szkolne i rówieśnicze.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron