www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Informacje o realizacji
     projektów unijnych › ''Dać szansę młodym'' › 2010
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
Realizacja projektu ''Dać szansę młodym'' - 2010 rok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku realizował projekt systemowy pn. "Dać Szansę Młodym", na który pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania wynosiła 55.975,09 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostały na wsparcie i pomoc dla młodzieży z terenu Gminy Opatówek.

Charakterystyka projektu:
Żyjemy w czasach przyspieszonych przemian społecznych, ekonomicznych i politycznych, które przeobrażają obecnie większość społeczeństw i obszarów ludzkiego życia. Głębokim przekształceniom ulegają sposoby pracy, formy rodziny, komunikowania się. Tempo tych zmian utrudnia ludziom rozpoznanie tego, co właściwie się z nimi dzieje. Jeżeli człowiek nie rozwija się, nie zaczyna realizować swoich możliwości, czuje niepokój, czasem popada w depresję, marazm, traci poczucie sensu życia. Każdy młody człowiek, by mógł prawidłowo funkcjonować w dorosłym życiu powinien być wyprowadzony z ciepłego, przytulnego ogniska domowego w świat, który nie powinien go przerażać, odbierać zapału, energii lecz mobilizować do budowania wiary w siebie i innych. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Współcześni młodzi ludzie często czują się bardzo osamotnieni, niedowartościowani, zatracają sens tego co robią. Obniża się ich samoocena, popadają w kompleksy, są pełni negatywnych uczuć i emocji. Rodzi się w nich gniew, ból lub wrogość przybierająca formę zachowań agresywnych wobec siebie lub innych. W młodych ludziach drzemie ogromna tęsknota za ludzką miłością, serdecznością, zrozumieniem i akceptacją. Brak zaspokojenia tych potrzeb wywołuje lęki, a także ucieczkę w zażywanie środków odurzających, picie alkoholu, palenie papierosów. Rodzina nie zawsze odgrywa przypisaną jej rolę. Dużym problemem jest brak świadomości rodziców o problemach uzależnień ich dzieci oraz brak zainteresowania ze strony rodziców tym, jak dzieci spędzają czas.

Obecnie integralną część życia młodzieży stanowią komputery i Internet. Towarzyszą im w dni powszednie i świąteczne, wypełniając czas różnych zajęć, zabaw i przyjemności. Jednak nie zawsze pełnią odpowiednią rolę i są wykorzystywane w prawidłowym celu. Komputer i Internet niosą ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Należy więc pokazać jak komputer może być pomocny w pracy, nauce, zabawie i zajęciach relaksacyjnych, a dzięki temu efektywniej przygotować młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz umożliwić mu nabycie praktycznych umiejętności. Technologie informacyjne wspomagają zdobywanie wykształcenia oraz głębsze poznanie i rozumienie świata przez umożliwienie i ułatwienie docierania do rzeczywistych zasobów informacji. Wzmagają przy tym twórczą aktywność młodych ludzi, pomagają w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań oraz w kierowaniu własnym rozwojem. Niosą w sobie też aspekt wychowawczy, poprzez poszanowanie własności osobistej i intelektualnej.

Doskonałym narzędziem w procesie kształtowania postaw młodzieży oraz zdobywania umiejętności komunikowania się i utrwalania nawyków kulturalnego spędzania czasu są również zajęcia na wyjazdach. Pogłębiają zainteresowania, inicjatywy i samodzielność. Wyrabiają dyscyplinę i odpowiednie formy zachowania. Każda wycieczka to otwieranie okna na świat, przygotowanie do samodzielnych wypraw w celu zaspokojenia ciekawości swoich potrzeb intelektualnych, estetycznych i zdrowotnych.

Młodzi ludzie sami nie potrafią dostrzec pomocnej roli komputera i Internetu, wyjazdów integracyjnych, wydobyć z siebie zasobów, odkryć tajemniczych sił i potencjalnych zdolności do samorealizacji. Dlatego wskazany jest kompleksowy system wsparcia, który pomoże młodzieży w rozwiązywaniu dręczących ją problemów, prawidłowo ukształtuje jej osobowość, światopogląd, stosunek do ludzi i świata.

W związku z powyższym zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej) realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga, terapeutę, doradcę zawodowego, socjologa i informatyka. Zostało zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego dla 7 osób (4 dziewcząt i 3 chłopców). Projekt miał charakter lokalny i swym zasięgiem obejmował Gminę Opatówek.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie motywacji do działania i rozwijanie aktywnych form integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:
- ukierunkowanie rozwoju osobowości, wzmocnienie poczucia wartości, zaufania we własne
  siły w dążeniu do realizacji planów życiowych,
- wyrównywanie szans edukacyjnych i metody skutecznego uczenia się oraz podejmowanie
  działań w ramach dalszej nauki,
- wykorzystanie silnych stron i potencjałów w celu podniesienia samooceny oraz eliminacja
  zachowań destruktywnych, agresywnych, aspołecznych w środowisku młodzieży,
- zwiększenie motywacji do podjęcia działań w ramach życia zawodowego
  i usamodzielnienia się,
- wypracowanie postaw do funkcjonowania w środowisku i rodzinie, ukazanie wzorów i ról
  społecznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu,
- kształcenie umiejętności bezpiecznej i zdrowej pracy z komputerem, pomoc w zrozumieniu
  zagrożeń niesionych przez technologie informacyjne.

Działania w ramach projektu miały na celu wyrównywanie szans, rozwój lokalny i innowację. Jako grupy docelowe wskazaliśmy na osoby nieaktywne zawodowo, uczące się. W projekcie wzięła udział młodzież w wieku 15-25 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wybrano te osoby ponieważ wymagały intensywnej aktywizacji i były gotowe do współpracy. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równych szans, w tym równości płci. Z analizy dokumentów GOPS w Opatówku wynikało, że do naszego Ośrodka z problemami życia codziennego częściej zgłaszają się kobiety. Pomocą z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w 2008 roku objęto 60 rodzin (256 osób, tj. 130 kobiet i 126 mężczyzn) a w 2009 roku - 64 rodziny (282 osoby, tj. 153 kobiety i 129 mężczyzn). Dziewczęta z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i o niskim statusie finansowym mają mały dostęp i ograniczone możliwości uczestnictwa w różnych kółkach zainteresowań. Są mniej śmiałe i mniej otwarte na kontakty z rówieśnikami. Dziewczęta z reguły są słabsze emocjonalnie, łatwiej popadają w depresję, odczuwają nieśmiałość i lęk. Są jednak chętne do korzystania z różnorodnych form pomocy drugich osób. Natomiast chłopcy w tym przedziale wiekowym są silniejsi psychicznie, nie chcą mówić o swoich problemach osobistych, rzadziej godzą się na pomoc i wsparcie specjalistów. Zaprosiliśmy do udziału 7 osób (4 dziewczęta i 3 chłopców). Została wyłoniona grupa spełniająca kryteria projektu. Rekrutację przeprowadził Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy Koordynatora projektu. Wyboru uczestników projektu dokonaliśmy na podstawie dokumentacji socjalnej naszego Ośrodka.

W ramach projektu zorganizowano:
- indywidualne konsultacje z psychologiem (10 godz. dla każdego uczestnika przez okres
  trwania projektu), łącznie 70 godzin,
- indywidualne i grupowe spotkania z pedagogiem (5 godz. dla każdego uczestnika przez
  okres trwania projektu i 4 spotkania grupowe po 3 godz.), łącznie 47 godzin,
- indywidualne i grupowe zajęcia z terapeutą (5 godz. dla każdego uczestnika przez okres
  trwania projektu i 4 spotkania grupowe po 3 godz.), łącznie 47 godzin,
- indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym (5 godz. dla każdego uczestnika
  przez okres trwania projektu i 4 spotkania grupowe po 3 godz.), łącznie 47 godzin,
- grupowe spotkania z socjologiem (8 spotkań grupowych po 3 godz. przez okres trwania
  projektu), łącznie 24 godziny,
- indywidualne i grupowe zajęcia z informatykiem (6 godz. dla każdego uczestnika przez
  okres trwania projektu i 2 grupowe zajęcia po 2 godz.), łącznie 46 godzin,
- wycieczkę edukacyjno-profilaktyczną (do Karpacza i Wrocławia) z aspektem zajęć aktywnej
  integracji. W pierwszym dniu pobytu młodzież miała możliwość podziwiania pięknych
  polskich gór u podnóża Śnieżki, zwiedziła Świątynię Wang i Muzeum Zabawek w Karpaczu.
  Drugi dzień wyjazdu przeznaczony został na zwiedzanie stolicy Dolnego Śląska -
  Wrocławia. Wraz z przewodnikiem młodzież miała okazję zwiedzić Panoramę Racławicką,
  Rynek z zabytkowymi kamienicami i Ratuszem, Kościół NMP z ruchomą szopką, Ostrów
  Tumski, Katedrę i Uniwersytet. Wycieczka pozwoliła na zintegrowanie się młodzieży,
  zdobycie umiejętności życia w grupie, nawyków kulturalnego spędzania czasu
  i odpowiedniej formy zachowania się w nowym środowisku. Zakupione zostały koszulki
  i torby, które spełniały rolę identyfikacyjną i informacyjno-promocyjną podczas wycieczki.
  W czasie spotkań uczestnicy mieli możliwość skorzystania z poczęstunku.

Nasze wsparcie miało charakter kompleksowy. Każdy z Beneficjentów został objęty 4 instrumentami aktywnej integracji (zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej) poprzez pracę z psychologiem, pedagogiem, terapeutą, doradcą zawodowym, socjologiem i informatykiem. Personel merytoryczny miał duży wpływ na zmianę postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej uczestników.

Podsumowanie:
Kontraktem socjalnym zostało objętych 7 uczestników (4 dziewczęta i 3 chłopców), którzy otrzymali zaświadczenie i profesjonalne wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty, doradcy zawodowego, socjologa, informatyka i pracowników socjalnych, które przyczyniło się do poprawy:
- osobistych predyspozycji takich jak poprawienie autoprezentacji, podwyższenie poczucia
  własnej wartości i samooceny, zwiększenie koncentracji na wynikach pracy, radzenie sobie
  przy rozwiązywaniu problemów, nabieranie pewności siebie w kontaktach interpersonal-
  nych, zmniejszenie poziomu agresji wśród młodzieży, rozwój osobowości, który zaowocuje
  w przyszłym życiu osobistym, zawodowym i społecznym,
- zdolności motywacyjnych takich jak wzrost zaangażowania w naukę i pracę, zwiększenie
  motywacji do dalszej nauki bądź uzyskania pracy, zwiększenie odpowiedzialności za własne
  decyzje, ukierunkowanie na rozwijanie własnych zdolności i samorealizacji przydatne
  we wkraczaniu w dorosłe życie,
- praktycznych umiejętności: napisania listu motywacyjnego i życiorysu, własnej
  autoprezentacji.

Wymienione rezultaty przyczyniły się do ukierunkowania 7 osób w procesie integracji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej oraz do zmiany postaw uczestników projektu. Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, poradnictwa zawodowego, socjologiczne, informatyczne i pracowników socjalnych wpłynęło pozytywnie na wypracowanie prawidłowej postawy do funkcjonowania w środowisku poprzez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące aktywnego kreowania swojej osoby. Rozwinęli umiejętności społeczne i edukacyjne oraz zwiększyli motywację do inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Kompleksowa pomoc i aktywizacja beneficjentów projektu pomogła w poszukiwaniu samodzielnych i pozytywnych rozwiązań życiowych. Tym samym zapobiegła szerzeniu się negatywnych postaw destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych istniejących w środowisku lokalnym oraz umożliwiła prawidłową adaptację społeczną i zwiększyła integrację ze środowiskiem.

Wartością wynikającą z projektu było zdobycie nowego doświadczenia przez kadrę prowadzącą i realizującą przedsięwzięcie. Natomiast uczestnicy projektu zdobyli i poszerzyli posiadane umiejętności psychospołeczne, które mogli przenieść na swoje środowisko rodzinne, szkolne i rówieśnicze.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron