www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Informacje o realizacji
     projektów unijnych › ''Żyj zdrowo i sportowo'' › 2010
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Realizacja projektu ''Żyj zdrowo i sportowo'' - 2010 rok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od 29 marca do 28 września 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku realizował projekt konkursowy pt. ''Żyj zdrowo i sportowo'', który został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania wynosiła 49 814,00 zł. Program miał charakter lokalny i swym zasięgiem objął Gminę Opatówek.

Charakterystyka projektu:
Celem ogólnym projektu była integracja dzieci i młodzieży z Gminy Opatówek, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i organizację zajęć sportowych. Program swym zasięgiem obejmował Gminę Opatówek.

Cele szczegółowe:
- podniesienie poczucia przynależności do lokalnego środowiska społecznego,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przy pomocy wykwalifikowanej kadry,
- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności w zakresie nauki gry
  w tenisa stołowego,
- wzmocnienie wartości i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych
  dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności intrapsychicznych i sposoby radzenia sobie
  z takimi uczuciami jak: złość, agresja, wściekłość, zdenerwowanie,
- podniesienie samooceny uczestników projektu, wykorzystanie ich silnych stron
  i potencjału,
- zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowania aktywnością sportową i społeczną,
- zwiększenie stopnia integracji społecznej i młodzieży w lokalnych społecznościach,
- przeciwdziałanie szerzeniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych, antyspołecznych
  w środowisku dzieci i młodzieży.

Projekt adresowany był do 50 młodych mieszkańców Gminy Opatówek. Wzięło w nim udział 15 dziewcząt i 35 chłopców. Uczestnikami projektu byli dzieci i młodzież w wieku od 15 do 25 lat z rodzin, w których występuje ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wyrazili zainteresowanie i chęć udziału w projekcie. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty sportowo-rekreacyjne (każda grupa łącznie 96 godzin) oraz doradztwo pedagogiczne(każda grupa łącznie 4 godziny). Zajęcia odbywały się na salach OSP:
1. Grupa I OSP Tłokinia Wielka - 10 uczestników
2. Grupa II OSP Cienia Druga/Michałów Drugi - 10 uczestników
3. Grupa III OSP Chełmce - 10 uczestników
4. Grupa IV OSP Rajsko - 10 uczestników
5. Grupa V OSP Opatówek - 10 uczestników

Warsztaty sportowo-rekreacyjne:
Warsztaty sportowo-rekreacyjne miały na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, ukazywanie autorytetów np. trenerów, znanych sportowców, nauczycieli. Miały również na celu wyposażenie uczestników projektu w niezbędny zasób wiedzy o tenisie stołowym. Zajęcia odbywały się w salach OSP w Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wielkiej, Opatówku, Cieni Drugiej i Michałowie Drugim pod nadzorem wykwalifikowanej kadry - nauczycieli wychowania fizycznego. W celach warsztatowych rozegrano rozgrywki treningowe między grupami. Do przeprowadzenia warsztatów zakupiono 6 stołów do gry w tenisa stołowego z wyposażeniem i atestem. Podczas warsztatów uczestnicy projektu korzystali z poczęstunku (słodycze, napoje, ciastka).

Doradztwo pedagogiczne:
Doradztwo pedagogiczne miało na celu rozwijanie umiejętności intrapsychicznych takich jak lepsze radzenie sobie z przykrymi stanami emocjonalnymi. Dzieci i młodzież została zachęcona do nauki rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych uczuć, ze szczególnym uwzględnieniem nieprzyjemnych stanów, takich jak złość, wściekłość, czy zdenerwowanie. Uczestnicy mieli okazję poznać konstruktywne sposoby radzenia sobie z tymi uczuciami, których przeżywanie prowadzi do zachowań agresywnych, a tym samym do wykluczenia społecznego. Doradztwo pedagogiczne miało również na celu podniesienie samooceny uczestników projektu przy wykorzystaniu ich silnych stron i potencjału oraz wzmocnienie wartości i zaufania we własne siły i zwiększenie zdolności komunikacyjnych dzieci i młodzieży.

Podsumowanie - Integracyjny Gminny Turniej w Tenisie Stołowym:
W celu podsumowania wyników prowadzonych zajęć zorganizowano w dniu 18.09.2010 r. w sali OSP Opatówek Integracyjny Gminny Turniej w Tenisie Stołowym, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, OSP Opatówek i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. Ogółem w Turnieju wzięło udział 120 osób.

Głównym celem Turnieju było wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży motywacji do życia bez nałogów, agresji, przemocy, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez zajęcia ruchowe, wspomaganie rodzin w procesie wychowawczym jak i również podniesienie poczucia przynależności do lokalnego środowiska społecznego oraz zwiększenie stopnia integracji społecznej. Do współpracy przy organizacji Turnieju zostali włączeni rodzice, działacze Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele władzy samorządowej oraz pracownicy GOPS. Nad przebiegiem Turnieju czuwał sędzia główny z 3 sędziami pomocniczymi. W celu zabezpieczenia imprezy dokonano zakupu usługi medycznej.

W Turnieju wzięli udział uczestnicy projektu oraz dzieci i młodzież z terenu Gminy Opatówek zainteresowana w/w dyscypliną sportu. Uczestnicy projektu mieli możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności oraz poprzez rywalizację sportową, przeżywanie emocji, zdobyć nowe doświadczenia życiowe. Turniej przeprowadzono "systemem rosyjskim" oraz "każdy z każdym" w następujących kategoriach wiekowych:
- 15-17 lat - dziewczęta i chłopcy
- 18-19 lat - dziewczęta i chłopcy
- 20-21 lat - dziewczęta i chłopcy
- 22-25 lat - dziewczęta i chłopcy

Zdobywcy miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnika Turnieju. Wszyscy uczestnicy skorzystali z ciepłego posiłku, napojów, ciasta, owoców i słodyczy. W rywalizacji sportowej uczestnicy projektu zaprezentowali zdobyte umiejętności zdobywając wysokie pozycje.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron