www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Projekt ''NIE!!! PRZEMOCY
     W RODZINIE'' › 2012
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Podsumowanie projektu ''Nie!!! Przemocy w Rodzinie''

"NIE!!! PRZEMOCY W RODZINIE" to nazwa projektu, który Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku realizował w okresie od 1 września do 15 grudnia 2012 r. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego wspierającego jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Priorytetem Projektu było podejmowanie działań, mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

W realizację Projektu byli zaangażowani: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Środowiskowa "Słoneczko", Gimnazjum w Opatówku, Zespół Szkół w Rajsku, Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej, Zespół Szkół w Chełmcach oraz Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, Posterunek Policji w Opatówku, Ośrodek Zdrowia w Opatówku, Ochotnicza Straż Pożarna, sołectwa gminy Opatówek, parafie z terenu gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Fundacja Haliny Marszał-Sroczyńskiej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca", Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Bronisław Krakus kolarski działacz sportowy, radni gminy Opatówek, Nadleśnictwo Kalisz.

Projekt realizowany był poprzez rozpowszechniane i pogłębianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie w formie plakatów (100 sztuk) oraz ulotek-informatorów (1500 sztuk) o instytu- cjach i placówkach udzielających pomocy i wsparcia osobom, rodzinom z terenu gminy Opatówek uwikłanym w przemoc domową. Dnia 29 września br. GOPS zorganizował w ramach Projektu Integracyjny Rajd Rowerowy do Leśniczówki w Słonecznej koło Rożdżał. W rajdzie uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół w Rajsku, w Sierzchowie i Opatówku wraz z rodzicami, opiekunami oraz wychowawcami, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" z rodzicami oraz inni przedstawiciele społeczności lokalnej. W trakcie pobytu w Leśniczówce organizowane były wspólne zabawy oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku. Ważnym aspektem spotkania była prelekcja edukacyjno-informacyjna n.t. przemocy, prowadzona przez specjalistę ds. przemocy w rodzinie p. Anetę Zimoch a także rozpropagowanie Informatora o instytu- cjach i placówkach udzielających wsparcia i pomocy osobom i rodzinom z terenu gminy Opatówek, które dotyka problem przemocy w rodzinie.

Ponadto w ramach współpracy ze szkołami gimnazjalnymi z terenu gminy Opatówek oraz Zespołem Szkół im. Stanisława Mikołajczyka, 303 uczniów brało udział w badaniach ankietowych, które posłużyły do uzyskania wiedzy na temat relacji pomiędzy młodzieżą i ich rodzinami oraz rówieśnikami, odnośnie zachowań przemocowych. Ankietę przeprowadził p. Roman Szeląg, wieloletni pracownik prewencji kryminalnej w Kaliszu, a jej wyniki pozwoliły zdiagnozować poziom wiedzy i świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, pochodzącej ze środowiska lokalnego, dotyczącej problemu przemocy w rodzinie.

W trakcie Projektu organizowane były spotkania z rodzicami młodzieży w czterech szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Opatówek, dotyczące zagrożeń wynikających z przemocy w rodzinie i poszerzenie wiedzy i świadomości na temat skutków przemocy domowej. Spotkania prowadziła p. Katarzyna Właśniak, Prezes Wielkopolskiej Fundacji ETOH w Poznaniu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty specjalistyczne powadzone z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie lub osobami zagrożonymi skutkami przemocy. Odbyło się 8 takich spotkań, po 4 godziny każde. Warsztaty były prowadzone przez specjalistę ds. przemocy w rodzinie p. Anetę Zimoch.

Na zakończenie Projektu "Nie!!! Przemocy w Rodzinie" odbyła się Mini Konferencja, która miała miejsce 14 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Opatówku i była podsumowaniem działań w ramach Projektu. W Konferencji uczestniczyli: Sekretarz Gminy, pracownicy GOPS i Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko", członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służby zdrowia, policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, przedstawiciele wsi sołeckich, radni gminy Opatówek, przedstawiciele oświaty z terenu gminy Opatówek, przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" oraz specjaliści biorący udział w projekcie.

Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie, uwrażliwiły część mieszkańców gminy na zjawisko przemocy, upowszechniły informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy ze strony odpowiednich służb i instytucji. Pomogły również osobom uwikłanym w przemoc, które poprzez warsztaty specjalistyczne grupowe i indywidualne otrzymały profesjonalne wsparcie i nabyły umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Galerie:
Pliki do pobrania:
Więcej publikacji w tej kategorii:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron