www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Obowiązek utrzymania we właściwym stanie rowów melioracyjnych
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
Aktualności

Obowiązek utrzymania we właściwym stanie rowów melioracyjnych

Zgodnie art. 77 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów,a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej-do tej spółki

Rów melioracyjny, jak i drenaż znajdujący się na gruntach rolników stanowią urządzenia melioracji wodnych szczegółowych. Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie:
- wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu,
- wycinka drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu zgody gminy,
- wybieranie namułu z dna rowów oraz usuwanie przetamowań,
- naprawa uszkodzonych skarp i dna rowów,
- ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami,
- odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa,
- bieżąca naprawa wylotów drenarskich.

Rowy znajdujące się na działkach gminnych lub w pasie drogowym drogi gminnej są utrzymywane na koszt Gminy Opatówek. Stosownie do art. 77 ust. 1 Prawa wodnego gmina, jako właściciel gruntu, jest bowiem zobowiązana do bezpośredniego utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (w tym rowów). W odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma możliwości ich utrzymywania ze środków budżetu Gminy, gdyż z tego źródła nie można finansować obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości. Odmulanie rowów melioracyjnych nie jest zadaniem własnym gminy, stąd nie może ona ze swojego budżetu finansować takich prac. Może natomiast w formie dotacji, wspierać działalność spółek wodnych funkcjonujących na terenie Gminy Opatówek i w ten sposób wspierać i pomagać rolnikom, którzy posiadają grunty położone w miejscach podmokłych.

Jeżeli zainteresowani właściciele gruntów lub spółka wodna nie będą wykonywać ciążących na nich obowiązków w stosunku do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, Starosta, w drodze decyzji, określa proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy wykonywania ich obowiązków. Jeżeli właściciel gruntu lub inna zobowiązana do dbałości o należyty stan urządzeń melioracji szczegółowej osoba nie wykonuje nałożonych na nią obowiązków, popełnia - zgodnie z art. 193 lub 194 ustawy Prawo wodne - wykroczenie i podlega karze grzywny.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, telefon: (62) 50-14-240.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron