www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Budżet 2018 Gminy Opatówek uchwalony
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności

Budżet 2018 Gminy Opatówek uchwalony

W dniu 28.12.2017 r. na uroczystej sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek jednogłośnie przyjęty został budżet na 2018 rok.

Plan dochodów i wydatków na 2018 rok wynosi:
- plan dochodów - 45 530 786,80 zł
- plan wydatków - 53 055 662,80 zł
Planowany deficyt budżetu wynosi 7 524 876 zł (sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na inwestycje).

Plan dochodów budżetu Gminy Opatówek na 2018 rok, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
- rolnictwo i łowiectwo 2 501 200 zł
- leśnictwo 1 200 zł
- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 565 000,00 zł
- transport i łączność 560 524,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa 580 500,00 zł
- administracja publiczna 91 514,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  2 205,00 zł
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 673 787,00 zł
- różne rozliczenia 12 001 050,00 zł
- oświata i wychowanie 891 246,80 zł
- pomoc społeczna 342 171,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 134 013,00 zł
- rodzina 10 743 876,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 395 500,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47 000,00 zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Opatówek na 2018 rok, w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
- rolnictwo i łowiectwo 7 375 000,00 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 145 000,00 zł
- transport i łączność 4 075 406,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa 381 400,00 zł
- działalność usługowa 75 000,00 zł
- administracja publiczna 4 883 803,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  2 205,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 154 210,00 zł
- obsługa długu publicznego 220 000,00 zł
- różne rozliczenia 400 000,00 zł
- oświata i wychowanie 15 557 543,80 zł
- ochrona zdrowia 18 970,00 zł
- pomoc społeczna 1 837 221,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138 133,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 72 000 zł
- rodzina 10 780 974,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 802 797,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 744 600,00 zł
- kultura fizyczna 228 400,00 zł

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku - 240 000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku - 412 000,00 zł
- m. Kalisz - aglomeracja - 45 697,00 zł
- Województwo Wielkopolskie - 18 720,00 zł
- Miasto Kalisz - 46 000 zł
- dotacje dla ochrony ppoż - 40 000 zł
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni 80 000 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 100 000 zł

Do najważniejszych wydatków majątkowych należą:
- Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek -
  3 900 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia
  Nowa, Opatówek, gm. Opatówek - 3 400 000 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn: Przebudowa dróg powiatowych:
  drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach Żydów, Borek, Chełmce,i Porwity, drogi
  powiatowej 4627P w miejscowości Wolica tworzących ciąg komunikacyjny'' - 760 000 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Opatówku ul. 3-go Maja (675561P) i ul. Ludowej
  (675565 P) - 1 150 000 zł w ramach ''Programu przebudowy gminnej i powiatowej
  infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019''
- Przebudowa drogi gminnej Tłokinia - Rożdżały - 60 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nędzerzew - Rożdżały - 270 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów - 250 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Smółki - 170 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Szulec - Józefów - 550 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Trojanów - 40 000 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 71 w m. Michalów Drugi - 100 000 zł
- Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych -
  62 206 zł
- Przebudowa nawierzchni placu manewrowego - 283 000 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Sierzchów - 488 400 zł
- Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby
  Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp - 18 720 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Opatówek -
  200 000 zł
- Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu
  Fiedlera w m. Opatówek - 750 000 zł
- Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko -
  Ostrowskiej - 45 697 zł
- Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w m. Michałów Drugi - 470 400 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek oraz
  Gminy Brzeziny i Gminy Godziesze Wielkie - 300 000 zł
- Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów filia
  w Tłokini Wielkiej oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia
  Przedszkola Publicznego - 606 000 zł
- Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni - 80 000 zł

Obecnie łączny plan wydatków majątkowych wynosi 13 954 423 zł,
po uzyskaniu stosownych dofinansowań ulegnie on zwiększeniu.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron