www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Zespół Szkół w Rajsku - Projekt ''Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny uczeń''
Dzisiaj jest niedziela, 18 lutego 2018 r., imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Aktualności oświata

Zespół Szkół w Rajsku - Projekt ''Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny uczeń''

W okresie od września do marca nasza szkoła brała udział w II turze ogólnopolskiego projektu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny uczeń.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Organizatorem projektu jest Fundacja Państwo Obywatelskie. Honorowym patronatem projekt objęli: Sejm, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Kuratorzy Oświaty, Rektorzy Wyższych Uczelni, Gospodarze Miast, Regionów.

W ramach projektu wykonaliśmy 10 zadań i otrzymaliśmy certyfikat Bezpiecznej Szkoły. Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadzone zostały lekcje poświęcone zagadnieniom dotyczącym państwa, prawa, społeczeństwa, obywatela. Zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci z ww. pojęciami. Uczniowie korzystali na tych zajęciach z Konstytucji Rzeczpospolitej, pracowali w grupach, tworzyli plakaty, a następnie brali udział w klasowych debatach. Uczniowie wykonali prezentacje pod hasłem "Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)". W ramach projektu przeprowadzone zostały liczne spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. Zostali tutaj zaangażowani rodzice - przedstawicielki Policji i Służby Zdrowia to mamy naszych uczniów.

We wszystkich klasach szkoły podstawowej i w klasach I-III gimnazjum przeprowadzono na lekcjach j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, religii oraz wychowania do życia w rodzinie pogadanki na temat "Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne". Celem było uświadomienie dzieciom, czym jest dobro osobiste człowieka, pogłębienie wiedzy na temat nietykalności cielesnej i naruszenie godności osobistej.

Dnia 12.02.2013 r. odbyło się spotkanie z uczniami gimnazjum pt.: "Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?" zorganizowane przez nauczycieli biologii, chemii i wychowania fizycznego. W pierwszej części spotkania nauczycielka biologii przedstawiła uczniom prezentację multimedialną, która dotyczyła przede wszystkim zagrożeń społecznych i osobistych płynących z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy oraz potrzeby walki z ich używaniem oraz dostępem do środków psychoaktywnych. W drugiej części spotkania zadaniem uczniów było przygotowanie plakatów i broszur informujących o szkodliwości tytoniu, alkoholu i narkotyków pod hasłem "Stop używkom!". Dla uczniów szkoły podstawowej nauczyciele - wychowawcy przeprowadzali pogadanki na lekcjach wychowawczych, które miały zachęcić uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu, znalezienia własnej pasji i hobby oraz życia bez nałogów i używek.

W ramach kolejnych działań st. sierż. Witold Woźniak przy współpracy z Zespołem ds. nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przeprowadził pogadanki we wszystkich klasach IV-VI nt.: "Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do paczki". Uczniowie uzyskali informacje na temat różnych grup środowiskowych, w których mogą funkcjonować uczniowie. Uzyskali informacje na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach, gdy znajdujemy się pod presją grupy. Jakie są pozytywne (np.: wsparcie grupy, umiejętność łatwiejszego radzenia sobie z problemami, możliwość liczenia na kogoś) i negatywne (np. nietolerancja wobec innych, możliwość popadnięcia w konflikt z prawem, wywieranie presji grupy na jego członków) skutki uczestnictwa w takich grupach. Położono szczególny nacisk na zagrożenia jakie może nieść z ze sobą pobyt w grupie oraz umiejętność rozpoznawania ich i radzenia sobie z nimi. Poruszono także kwestię odpowiedzialności karnej i konieczności uświadomienia sobie konsekwencji swoich czynów. Uczniowie ponadto zapoznani zostali z podstawowymi regułami prawa cywilnego i karnego. Prezentacja objęła również tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy powszechne. Policjant przestrzegał uczniów przed spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów, dopalaczami oraz wagarowaniem.

We wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadzone zostały konwersatoria pod hasłem "Mój przyjaciel jest inwalidą". Zajęcia odbywały się w ramach godzin wychowawczych. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi rodzajami niepełnosprawności, potrafią wymienić te rodzaje (ruchowa, intelektualna, zmysłowa: niewidomi, niesłyszący) oraz rozpoznać symbole, którymi oznacza się dany rodzaj niepełnosprawności.

Kolejnym zadaniem było przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem "Nie jesteś sam". Kurator społeczny z Sądu Rejonowego w Kaliszu - p. Małgorzata Olbratowska omówiła prawa i obowiązki rodzinnych kuratorów społecznych i zawodowych oraz rodzaje nadzorów przez nich sprawowanych.

Dodatkowo, aby zainteresować dzieci i młodzież ochroną przeciwpożarową, nasi uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie "Zapobiegajmy pożarom". Zostały wykonane liczne prace, które prezentowane były w szkole, a najlepsze z najlepszych przeszły do kolejnego etapu. Praca wykonana przez uczennicę klasy II gimnazjum zajęła 5 miejsce na szczeblu wojewódzkim.

16.03.2013 r. w Zespole Szkół w Rajsku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej rozegrano w trzech grupach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy i znajomości sprzętu gaśniczego.

Realizacja poszczególnych zadań projektu przyniosła wszystkim uczestnikom wiele korzyści oraz podniosła poziom bezpieczeństwa naszej szkoły i uczniów.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron