www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności oświata :: Szkoła Podstawowa w Opatówku - Program ''Erasmus+''
Dzisiaj jest niedziela, 25 lutego 2018 r., imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Aktualności oświata

Szkoła Podstawowa w Opatówku - Program ''Erasmus+''

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku napisała projekt na Konkurs 2014 w ramach programu Erasmus+, Akcja KA1 - Mobilność edukacyjna, typ akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Z przyczyn finansowych projekt znalazł się na liście rezerwowej programu Erasmus+. W dniu 15.12.2014r. projekt "Lecimy uczyć się, by świat mógł przylecieć do nas" został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Realizacja projektu odbywała się na zasadach programu Erasmus+. Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wyniosła 28930,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 121388,21 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z dnia ogłoszenia konkursu 2014 do programu Erasmus+, tj. 12.12.2014r. 1EUR=4,1942 PLN.

Głównym celem projektu było szkolenie kadry za granicą w formie kursu języka angielskiego z elementami metodyki dla nauczycieli anglistów oraz kursu języka angielskiego na poziomie podstawowym dla nauczycieli przedmiotowców i specjalistów. Projekt skierowany był do nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. W wyniku analizy potrzeb zawodowych nauczycieli stwierdzono, że kadra pedagogiczna naszej szkoły stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele są otwarci na potrzeby placówki i wybierają takie formy doskonalenia i dokształcania, które umożliwiają lepsze funkcjonowanie szkoły i podniesienie jakości usług edukacyjnych. Jednocześnie nauczyciele rozwijają również swoje zainteresowania i spełniają osobiste potrzeby w zakresie zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności zawodowych. Nauczyciele mają świadomość, że kreatywny i przedsiębiorczy nauczyciel jest lepiej postrzegany przez uczniów i ich rodziców, toteż coraz chętniej poszukują nowych możliwości samorozwoju i podejmują nowe wyzwania. W pracy nauczyciela duże znaczenie ma rozwijanie pracy placówki w kierunku zaspokajania potrzeb środowiska lokalnego. Celem długofalowym naszej szkoły jest utrzymanie statusu najbardziej usportowionej szkoły podstawowej w powiecie kaliskim, bowiem posiada dobrą bazę sportową oraz zaplecze w postaci dużej hali sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkolnego. Wśród uczniów rozwijane są zainteresowania sportami lekkoatletycznymi i grami zespołowymi. Dążeniem samej gminy jest, aby ten obiekt sportowy był wykorzystywany do organizowania zawodów sportowych, turniejów, rozgrywek pierwszo- i drugoligowych, nawet o zasięgu krajowym. Działania szkoły są ukierunkowane na współtworzenie imprez i wydarzeń sportowych o zasięgu gminnym i powiatowym, które są dużą szansą dla uatrakcyjnienia życia społeczności lokalnej i promowaniem gminy Opatówek.

Projekt zakładający zagraniczną mobilność kadry edukacji szkolnej w celu nabycia kompetencji językowych przez nauczycieli naszej szkoły daje szansę nawiązania współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Unii Europejskiej i w dalszej perspektywie mobilność edukacyjną uczniów i nauczycieli. Dobrze przygotowana kadra nauczycielska, sprawnie posługująca się językiem angielskim, może bardziej aktywie uczestniczyć we współtworzeniu imprez i wydarzeń sportowych na terenie obiektów sportowych gminy Opatówek. Nauczycielom przystępującym do projektu przyświecał cel otwarcia się na nową rzeczywistość, na świat i podniesienie swoich kompetencji językowych. Projektem objętych zostało 10 nauczycieli przedmiotowców i specjalistów. Dla dwojga nauczycieli anglistów celem nadrzędnym było nabycie nowych umiejętności merytorycznych i podniesienie kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Pozostałych ośmiu nauczycieli wzięło udział w projekcie, aby nabyć lub podnosić kompetencje językowe na poziomie komunikatywnym oraz rozwijać swoje kompetencje międzykulturowe. Perspektywicznym celem, który przyświecał nauczycielom była profesjonalizacja kadr i włączenie mobilności zagranicznych do długofalowej strategii rozwoju szkoły. Korzyścią dla naszej placówki będzie jej internacjonalizacja poprzez włączenie do sieci instytucji edukacyjnych korzystających z europejskiej mobilności oraz zapoczątkowanie współpracy międzynarodowej.

Nauczyciele rzetelnie przygotowywali się do wyjazdu edukacyjnego do szkoły językowej w Bournemouth w Anglii. Spotkania przed wyjazdem miały na celu przygotowanie merytoryczne, językowe i kulturowe uczestników. Ośmiu nauczycieli wzięło udział w krótkim, językowym kursie przygotowawczym. Każdy uczestnik został zapoznany z ideą programu Erasmus+, zasadami realizacji projektu zagranicznej mobilności edukacyjnej. Ze strony szkolnych koordynatorów projektu, uczestnikom mobilności zapewniono stały kontakt i pomoc. Otrzymali oni wsparcie przed wyjazdem (omówiono wymogi linii lotniczych, bezpieczeństwa na lotnisku i w trakcie podróży), przekazano istotne informacje na temat miejsca i zakresu szkoleń, miejsca i warunków zakwaterowania. Mobilność zagraniczna obywała się w terminie od 25.07.2015 r. do 08.08.2015 r. i w całości została sfinansowana ze środków Europejskich Funduszy Społecznych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), zaś jego realizacja odbywała się na zasadach programu Erasmus+.

Nauczyciele wyjechali na dwutygodniowy kurs językowy do Richard Language College w Bournemouth w Anglii. Uczestnicy projektu zostali pojedynczo zakwaterowani w rodzinach, które zostały specjalnie wybrane do tego zadania przez szkołę językową. Rodziny goszczące porozumiewały się wyłącznie w języku angielskim. Zdarzało się, iż niektóre "host family" przyjmowały większą liczbę studentów, jednak zawsze były to osoby różnej narodowości. Dawało to szansę nauki języka w naturalnym środowisku, rozwijanie kompetencji językowych i kulturowych. Zajęcia w szkole językowej odbywały się od poniedziałku do piątku. Nauka odbywała się w małych grupach, w skład których wchodziły osoby różnej narodowości. Zajęcia wzbudzały zainteresowanie różnorodnością kulturową i językową Europy, przyczyniały się do poszerzenia światopoglądu, kształtowania postawy tolerancji, otwartości i poszanowania odmienności kulturowej. Rozwijały umiejętności pracy w zespole i umożliwiały zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w nowych sytuacjach życiowych. Wszystkie procesy zachodzące podczas pobytu szkoleniowego przyczyniły się do podniesienia samooceny i wiary we własne możliwości uczestników projektu.

Bournemouth przywitało swoich gości z Polski typowo po angielsku, było zimno, wietrznie i deszczowo, a na morzu szalał sztorm. Pogoda na dworze nie zachęcała do zwiedzania, jednak udało się obejrzeć wystawy w miejscowym oceanarium. Pogoda w kolejnych dniach była w kratkę, ale każde popołudnie zostało sumiennie zagospodarowane. Uczestnicy projektu efektywnie wykorzystali czas po zajęciach i czas wolny w soboty i niedziele na zwiedzanie okolic, poznawaniu kultury i dziedzictwa narodowego Anglii. W ramach wycieczek poznali atrakcje turystyczne hrabstwa Dorset: miasta Bournemouth, pobliskiego Poole i Christchurch. Niewątpliwie urzekającym miejscem było Jurassic Coast, czyli Wybrzeże Jurajskie - fragment północnego wybrzeża kanału La Manche i zarazem południowej linii brzegowej Anglii. Miejsce to znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO pod nazwą Dorset i wschodnie wybrzeże Devon. Niezapomniane również były wycieczki do Stonehenge - jednej z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodzących z epoki neolitu albo brązu. Kromlech ten położony jest w odległości 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii. Szczególnie urokliwym miejscem okazało się miasto Windsor w hrabstwie Berkshire. Zamek królewski w Windsorze - od 1110 rezydencja królów angielskich oraz zabytkowa stacja kolejowa przeniosły nas w odległe czasy, pozwalając poczuć magię dawnej Anglii. Udało się również zwiedzić Oxford - miasto w południowej Anglii nad rzeką Tamizą, stolicę hrabstwa Oxfordshire. Znane jest ono przede wszystkim jako siedziba Uniwersytetu Oksfordzkiego (University of Oxford), najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu świata. W mieście znajduje się wiele budynków i instytucji związanych z uniwersytetem, m.in. Ashmolean Museum - najstarsze muzeum w Wielkiej Brytanii oraz Bodleian Library - jedna z największych i najstarszych bibliotek w kraju. W Oksfordzie siedzibę mają liczne college. Udało nam się zwiedzić jeden z nich - Magdallen College.

Szkolenie językowo - metodyczne dla anglistów umożliwiło im nabycie nowych umiejętności merytorycznych, poznanie metod i technik nauczania, przyswojenie specjalistycznego słownictwa oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Przebywanie w Anglii i osłuchanie się w naturalnym środowisku języka angielskiego poprawiło płynność wypowiedzi, pozwoliło przyswoić lokalne dialekty, zwroty idiomatyczne i kolokwializmy, które z pewnością będą ciekawymi elementami lekcji. Poznanie europejskich metod i technik nauczania umożliwi konstruowanie innowacyjnych programów nauczania, które wpłyną na poprawę efektywności działań edukacyjnych i uatrakcyjnią sposób prowadzenia zajęć. Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podczas lekcji języka angielskiego wpłynie na wzrost zainteresowania uczniów samodzielnym zdobywaniem wiedzy, rozbudzaniem ciekawości kulturami krajów anglojęzycznych.

Kurs językowy dla nauczycieli przedmiotowców i specjalistów umożliwił im nabycie i podniesienie umiejętności w zakresie języka angielskiego. Nauka języka w naturalnym środowisku przyczyniła się do nabycia podstawowych umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w codziennych sytuacjach życiowych. Pobyt w Anglii umożliwił poznanie kultury tego kraju i obowiązujących tam norm społecznych i obyczajów. Po powrocie zdobyta wiedza i nowe doświadczenia pozwolą uwrażliwić naszych uczniów na odmienności kulturowe i nauczyć ich tolerancji i akceptacji wobec innych narodowości. Nabyte kompetencje językowe przyczynią się do większej śmiałości i otwartości w kontaktach z obcokrajowcami, zachęcą do zainicjowania współpracy ze szkołami partnerskimi i udziału w innych programach mobilnościowych. Po zakończeniu mobilności wszyscy uczestnicy wypełnili raport w systemie Mobility Tool, który posłuży przekazaniu programowi Erasmus+ istotnych informacji, które mogą okazać się przydatne innym uczestnikom oraz pozwolą na dalsze ulepszanie tego programu.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron