www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Informator gospodarczy › Inwestycje w gminie › 2010
Dzisiaj jest sobota, 17 marca 2018 r., imieniny: Reginy, Patryka, Zbigniewa
Inwestycje w gminie - 2010 rok

Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek
Przedmiotem projektu jest przebudowa nawierzchni drogi powiatowej i dróg gminnych z nawierzchni bitumicznej (zniszczonej) i gruntowej na nawierzchnię bitumiczną na odcinku Saczyn-Chełmce-Opatówek. Przebudowa składa się z dwóch odcinków, z których pierwszy przebiega przez tereny gminy Opatówek i Godziesze Wielkie. Długość projektowanej przebudowy odcinka dróg gminnych na terenie gminy Opatówek to 876 m, a na terenie gminy Godziesze Wielkie (w Saczynie) - 625,5 m. Ogółem na terenie obu gmin 1501,5 m. Projektowana jezdnia bitumiczna będzie miała na całej długości 4,0 m szerokości i dwustronne pobocza po 0,75 m, utwardzone tłuczniem. Drugi odcinek przebudowywanej drogi przebiega tylko przez tereny gminy Opatówek i jest drogą powiatową. Od skrzyżowania z drogą nr 12 Poznań-Łódź na odcinku długości 4,437 km (do skrzyżowania z drogą Chełmce-Saczyn) przewidziano remont jezdni "patcherem" - emulsją i grysami bazaltowymi. Po wykonaniu remontu przy użyciu emulsji i grysów przewidziane jest wzmocnienie nawierzchni betonem asfaltowym (warstwa ścieralna 4 cm). Cały zakres projektowanych robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej i dróg gminnych. Przyjęte parametry drogi w pełni zabezpieczają potrzeby komunikacyjne i bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Przyjęte rozwiązania zaspokajają również potrzeby lokalnej społeczności. Wartość projektu (złożonego wniosku o dofinansowanie) - 1 439 943,23 zł. Wartość dofinansowania z WRPO Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 719 971,61 zł. Środki własne budżetu gminy Opatówek, Godziesze Wielkie i powiatu kaliskiego - 719 971,62 zł. Realizacja projektu planowana jest na II i III kwartał 2011 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Kokanin-Zduny
Powiat Kaliski z gminami Opatówek i Żelazków w 2011 roku realizować będzie 11-kilometrową drogową inwestycję. Szacunkowy koszt prac to 6 278 000,00 zł z tego dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 80%. Resztę pokryje powiat kaliski i gminy - partnerzy projektu. Wniosek powiatu kaliskiego i gmin jest jednym z trzech, które otrzymały dofinansowanie i znajduje się na pierwszym miejscu na liście rankingowej. Na terenie gminy Opatówek przebudowanych będzie prawie 3,5 km, a na terenie gminy Żelazków ok. 7,5 km drogi. W ramach inwestycji powstanie prawie 5 km chodników na terenie zabudowanym, przebudowane zostaną skrzyżowania i ustawione bariery ochronne. Powstaną przejścia dla pieszych i wzmocnione zostaną pobocza. Nastąpi też wycinka drzew rosnących przy krawędzi jezdni i wyremontowane będą przepusty pod drogą. Zimą ogłoszony zostanie przetarg, a wiosną ruszą prace, tak, by drogę można było oddać do użytku z końcem wakacji w 2011 roku.

Remont ulicy Działkowej w Opatówku
Przetarg na przebudowę ulicy Działkowej w Opatówku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej wygrało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza. Zakres prac obejmował: roboty ziemne - wykopy pod położenie rurociągów z tworzyw sztucznych, budowę studzienek, studni ściekowych i studzienek rewizyjnych, formowanie i ułożenie krawężników, położenie jezdni asfaltowej. Całkowity koszt w/w prac zamknął się w kwocie 307 644,45 zł.

Pozostałe remonty i inwestycje drogowe
Wykonano przebudowę dróg w m. Szulec i Zmyślanka z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirowo-kamienną. Zakończono również prace polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej ulicy Ludowej. Dobiegły końca prace związane z budową chodnika w m. Chełmce. Przedsięwzięcie wykonywane było przy współpracy z Powiatem Kaliskim. Na odcinku drogi Rożdżały-Kobierno wykonano prace polegające na naprawieniu nawierzchni. Zrealizowane zostały również roboty drogowe w Michałowie Trzecim. Dotyczyły one przebudowy drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową. Natomiast w Nędzerzewie przebudowana została droga gminna z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową, a w Chełmcach wykonano prace polegające na położeniu nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego. Łączna kwota przewidziana w budżecie gminy Opatówek na wykonanie w/w prac remontowych i inwestycyjnych w drogownictwie wyniosła ok. 274 tys. zł.

Ponadto w 2010 roku zrealizowano następujące prace w zakresie napraw i remontów dróg:
- przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Borów do skrzyżowania z drogą
  wojewódzką nr 471, (udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na w/w zadanie
  w kwocie 144 513,88 zł)
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia Druga: 36 852,59 zł
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zawady: 29 371,52 zł
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rożdżały: 59 831,24 zł
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Porwity - Cienia Druga: 44 071,34 zł
- przebudowa nawierzchni ulic: Wiśniowa i Zielona w m. Szałe: 24 900,20 zł
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów: 44 934,06 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Piaskowej w Opatówku: 39 628,75 zł
- budowa chodnika w m. Szałe: 49 945,20 zł
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Sierzchów: 14 912,19 zł

Inwestycje powiatowe w Gminie Opatówek
Zakończyły się remonty dróg powiatowych w naszej gminie. W ramach powierzchniowego utrwalania nawierzchni wyremontowano znaczny odcinek drogi z Warszewa do Rajska. W miejscowości Michałów Drugi utrwalono nawierzchnię na odcinku od drogi krajowej z Marchwacza oraz drugi odcinek z miejscowości Cienia Folwark. Na odcinku od Porwit do Takomyśli został wyremontowany odcinek drogi powiatowej. W ramach powierzchniowego utrwalenia dróg wyremontowano prawie 6 km dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
W miejscowościach Cienia Druga, Cienia Pierwsza oraz Porwity powstały zatoczki autobusowe w celu poprawy bezpieczeństwa. Został także rozstrzygnięty przetarg na odbudowę drogi z Opatówka do Borowa i tutaj zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku około 1800 metrów gdzie koszt całkowity tej inwestycji wynosi 423 tys. zł.
W bieżącym roku przy udziale finansowym Powiatu Kaliskiego (30 tys. złotych) powstał odcinek chodnika w miejscowości Chełmce. Wykonano gruntowny remont drogi w miejscowości Modła, na którą samorząd powiatowy przeznaczył 43 tys. zł. W ramach tej naprawy zostanie przygotowana droga pod ostateczną warstwę bitumiczną.

Budowa oświetlenia dróg we wsi Szałe
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie oświetlenia ulicy Wiśniowej, Jagodowej i Zielonej we wsi Szałe. Przetarg wygrała firma ELPROBUD Łukasz Juszkiewicz z Czempisza (gmina Brzeziny). Zakres prac za kwotę 89 713 zł obejmował roboty pomiarowe i geodezyjne, budowę linii kablowej oświetlenia drogowego zlokalizowanego przy stacji transformatorowej, montaż słupów i opraw oświetleniowych. Oświetlenie zapewni dobrą widoczność dla ruchu pojazdów, zwiększy ich bezpieczeństwo oraz innych uczestników ruchu. Kwota dofinansowania projektu wyniosła 57 935,00 zł.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, wyłoniony został wykonawca prac w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych w 2010 roku. Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy "DROMAX" Usługi Drogowo - Budowlane Wojciecha Krymarysa z Chełmc. Cena wybranej oferty - 88.450,00 zł. Zakres prac obejmuje: naprawy cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłuczniem, naprawy dróg - ułożenie i zagęszczenie żwirem, pracę równiarki, pracę walca, naprawę nawierzchni asfaltowo-betonowych.

Przegląd budynków komunalnych
Na początku czerwca br. komisja złożona z pracowników urzędu gminy oraz inspektora nadzoru przeprowadziła przegląd i ocenę stanu technicznego budynków komunalnych. Do naprawy zakwalifikowano: wymagające naprawy dachy w celu uniknięcia przecieków, uzupełnienie ubytków w rynnach, naprawę stolarską okien drewnianych oraz wymianę na nowe niektóre okna i drzwi. Prace będą wykonywane stopniowo do końca bieżącego roku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny
Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zduny, w gminie Opatówek ze zrzutem ścieków do systemu kanalizacyjnego Kalisza. Projektowaną lokalizację sieci rurociągów kanalizacyjnych przewidziano w ciągach dróg gminnych oraz częściowo na gruntach prywatnych. Budowa sieci kanalizacyjnej dla terenu objętego opracowaniem, przewiduje wykonanie kolektorów z rur litych PVC o średnicy 200 mm oraz odgałęzień, do granicy posiadłości o średnicy 160 mm, w zakresie zlokalizowanym na terenie miejscowości Zduny. Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się następująco: sieć kanalizacyjna grawitacyjna, PVC ø200 mm - 6749 mb; sieć kanalizacyjna tłoczna, PEHD ø90 - 110 mm - 1295 mb; komory pomiarowe ścieków - 3 szt.; przepompownie ścieków - 1 szt. Celem wybudowania kanalizacji sanitarnej jest uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi w zakresie ich odprowadzania i oczyszczania. Realizacja projektu poprawi infrastrukturę techniczną i warunki życia mieszkańców w miejscowości Zduny, która znajduje się w obszarze aglomeracji Kalisz wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 150/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2006 roku. Wartość projektu (złożonego wniosku o dofinansowanie) - 3 828 231,00 zł. Wartość dofinansowania z PROW (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich) - 2 353 420,00 zł. Środki własne budżetu gminy Opatówek - 1 474 811,00 zł. Realizacja projektu planowana jest w dwóch etapach: etap I - zakończenie listopad 2011 r., etap II - zakończenie październik 2012 r.

Rekonstrukcja żelaznego mostku w parku
Na złożony przez Gminę Opatówek wniosek o dofinansowanie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację w wysokości 20 000 zł na wykonanie zadania "Odnowienie i rekonstrukcja mostku żelaznego w parku dworskim w Opatówku". Ze środków gminy wydatkowano na ten cel kwotę 20 000 zł oraz 7 000 zł na projekt remontowo-konserwatorski (dokumentacja). Balustradę wykonano pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki mgr Marka Kawczyńskiego w Pracowni Kowalstwa Artystycznego p. Jana Hulaka w Liskowie. Balustrada wykonana została zgodnie z zachowanymi zdjęciami i dokumentacją. Następny etap rekonstrukcji mostku, to odnowienie ozdobnych przęseł.

Rewaloryzacja parku w Opatówku
Wykonane zostały pierwsze prace związane z rewaloryzacją zabytkowego parku w Opatówku. Projekt, szacowany na kwotę 20 000 zł., przewiduje wykonanie m.in. następujących prac: inwentaryzację dendrologiczną drzewostanu z naniesieniem na mapie i opisem stanu sanitarnego, wykonanie projektu szaty roślinnej obejmującej nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych oraz roślin runa parkowego, opracowanie układu alejek parkowych, wykonanie kosztorysu, opracowanie rysu historycznego z wytycznymi konserwatorskimi oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Renowacja bramy pałacowej
We wrześniu 2010 roku Gmina Opatówek wydała 22 000 zł z własnego budżetu na zadanie współfinansowane (w kwocie 15 700 zł) ze środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Odnowienie i przeprowadzenie prac konserwatorskich przy bramie głównej zespołu pałacowego w Opatówku". Prace zostały wykonane zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Wykonawca - Zakład Konserwacji Zabytków Ireneusza Menesa - przeprowadził prace z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności i sztuki konserwatorskiej.

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej
W lipcu 2010 roku odbył się przetarg nieograniczony na budowę sali sportowej wraz z zapleczem towarzyszącym przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. W przetargu zostało złożonych 7 ofert. Najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki z Nowego Krzymowa na kwotę 1 906 934,25 zł. 24 września odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod powstającą salę sportową przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. Obecnie trwają prace przy jej budowie. Na obecnym etapie zadaszona została część zaplecza socjalnego i techniczno - gospodarczego, w którym znajdować się będą m.in. szatnie, toalety i łazienki, magazyn sprzętu sportowego a także siłownia i sala komputerowa. Zostały tam również wstawione okna. W trakcie są prace polegające na murowaniu ścianek działowych w tych pomieszczeniach. Jednocześnie, pomimo fatalnych warunków pogodowych i obfitych opadów śniegu, trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej zadaszenia nad salą sportową.

Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Rajsku
Na miesiące wakacyjne zaplanowany został remont podłogi w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rajsku. W związku z tym ogłoszono przetarg na wykonanie tych prac. Gmina pozyskała częściowo środki na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (45 tys. zł). Zakres prac obejmował: rozebranie posadzek z deszczułek, rozbiórkę izolacji z papy, wzmocnienie legarów podłogowych, impregnację grzybobójczą desek i legarów, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, położenie wykładziny sportowej typu TARKET NARNIDUR 4 mm z liniami boisk granicznymi i środkową do siatkówki i do koszykówki z wykładziny. Ponadto w ramach remontu wykonano również nową instalację c.o., nowe oświetlenie, wymieniono zniszczoną stolarkę okienną, cała sala gimnastyczna została ponownie pomalowana. Łączny koszt prac to ok. 100 tys. zł. W Zespole Szkół w Rajsku w okresie wakacyjnym ponadto wykonano: malowanie licznych klas lekcyjnych, wykonanie podjazdu przy wejściu do budynku szkoły (z udziałem i wsparciem rodziców).

Wymiana pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Opatówku
Jednym z zaplanowanych na miesiące letnie zadań inwestycyjnych w oświacie było wykonanie wymiany pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Opatówku. Zakres prac określony został w ogłoszeniu o przetargu i obejmował m.in.: rozbiórkę istniejącego pokrycia dachu (o łącznej powierzchni 1879 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki, rozbiórkę ołacenia dachu, rozbiórkę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, odgrzybienie i impregnację drewna konstrukcyjnego środkami owadobójczymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwpleśniowymi oraz przeciwogniowymi, przemurowanie uszkodzonych kominów, następnie wykonanie pokrycia dachu blachodachówką w kolorze ceglastoczerwonym, zamontowanie wyłazów dachowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej. Należy dodać, że projekt przewidywał dostosowanie kolorystyki pokrycia dachowego szkoły podstawowej do dachu sąsiadującego gimnazjum. Przetarg na wymienione prace wygrała firma PPUH DACHPOL z Ostrowa Wlkp. z najkorzystniejszą cenowo ofertą (246 346,83 zł) Prace trwały od połowy czerwca, w sierpniu wykonawca zgłosił zakończenie robót w terminie. 23 sierpnia, z udziałem przedstawicieli wykonawcy i inwestora, odbył się odbiór w/w prac. Protokół odbioru został podpisany przez strony bez uwag. Na remont dachu gmina otrzymała refundację ze środków rezerwy oświatowej z Ministerstwa Oświaty w wysokości 58 tys. zł.

INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W czasie wakacji, w placówkach oświatowych, pod nadzorem władz gminnych oraz dyrektorów szkół i przedszkola, wykonano prace remontowe i inwestycyjne.

Gimnazjum w Opatówku
- wymieniono płytki na schodach wejściowych do budynku szkoły, które uległy zniszczeniu
  w czasie zimy
- zaadoptowano pomieszczenie w budynku gimnazjum dla uczniów z autyzmem: pomalowano
  ściany, wyposażono w meble i pomoce dydaktyczne, zamontowano rolety okienne
- odnowiono i zakonserwowano (pokrywając polimerem) podłogi w dziesięciu
  klasopracowniach oraz w gabinecie wicedyrektora, sekretariacie szkoły i pokoju
  nauczycielskim
- pomalowano w całości klasopracownię zajęć artystycznych
- odświeżono częściowo lamperię na korytarzach i klatkach schodowych

Szkoła Podstawowa w Opatówku
- wymiana pokrycia dachu - położenie blachy dachówkopodobnej w miejsce zmurszałej
  60-letniej dachówki "karpiówki"
- wyprowadzenie kilkunastu kominów wentylacyjnych ze strychu ponad powierzchnię
  dachu - w celu polepszenia wentylacji klas lekcyjnych i innych pomieszczeń
- montaż nowej iglicy i instalacji odgromowej
- założenie nowego systemu odprowadzania wody deszczowej (rynny + rury spustowe)
- likwidacja przecieków dachu sali gimnastycznej
- malowanie sali gimnastycznej
- zainstalowanie dodatkowego nawiewu powietrza pod podłogę sali gimnastycznej i nowych
  otworów wentylacyjnych pod sufitem sali w celu polepszenia cyrkulacji powietrza
- dokończenie remontu szatni w-f (+łazienki +ubikacji) dla chłopców, oraz pomalowanie
  2 łazienek dla dziewcząt
- zamontowanie drewnianych osłon kaloryferów w szatni/łazience w-f dla chłopców
- likwidacja zacieków (odgrzybianie, gipsowanie, szlifowanie, malowanie) w gabinecie
  higienistki szkolnej
- założenie nowego aluminiowego kaloryfera w gabinecie wicedyrektora
- pomalowanie głównej klatki schodowej
- pomalowanie holu i obu korytarzy I piętra
- pomalowanie kilku klas lekcyjnych
- zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych w kilku pomieszczeniach
- utworzenie nowego pomieszczenia na "składnicę akt" poprzez budowę ścianki działowej
  w końcu korytarza
- wyburzenie kilku ścianek działowych (niski parter) i stworzenie (poprzez budowę nowej
  ścianki działowej i zagospodarowanie części holu) dużego pomieszczenia na potrzeby
  świetlicy i realizacji programu "Radosna szkoła"
- skucie tynku, odgrzybienie ścian, położenie nowych płytek ściennych oraz paneli
  podłogowych (z gipsowaniem, szlifowaniem i malowaniem ścian i sufitu) w nowym
  pomieszczeniu świetlicy (dla realizacji programu "Radosna szkoła")
- zamontowanie nowej instalacji c.o. (miedź) oraz 3 nowych grzejników w sali "kącik zabaw"
  nowej świetlicy "Radosna szkoła"
- skucie tynku, odgrzybienie ścian, położenie nowych płytek ściennych oraz podłogowych
  (z gipsowaniem, szlifowaniem i malowaniem ścian i sufitu) w głównym korytarzu niskiego
  parteru
- zamontowanie nowej instalacji c.o. (miedź) oraz 3 nowych grzejników w głównym korytarzu
  niskiego parteru
- zamontowanie nowego oświetlenia w kilku salach lekcyjnych
- zamontowanie nowej tablicy podlicznikowej i nowego licznika poboru prądu
- zamontowanie nowej głównej tablicy rozdzielczej prądu elektrycznego
- zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego budynku szkoły

Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej
- remont schodów wejściowych
- malowanie elewacji budynku
- malowanie szatni
- odnowienie paneli ściennych na korytarzu
- odświeżenie ścian w toaletach

Szkoła Podstawowa w Sierzchowie
- przestawienie bramy i furtki w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
- wykonanie chodnika o długości 70 m od bramy do wejścia budynku szkolnego
- zagospodarowanie nowego, bardziej przestrzennego pomieszczenia dla oddziału
  przedszkolnego, pozwalającego na większą aktywność ruchową dziecka, zgodnie
  z zaleceniami realizacji nowej podstawy programowej
- zawieszenie nowych zasłon w klasach i zakup kwiatów doniczkowych

Zespół Szkół w Chełmcach
Wakacyjne prace remontowe w Zespole Szkół w Chełmcach były przede wszystkim skoncentrowane na wymianie przedwojennego drewnianego stropu z 1936 r., który uległ pęknięciu. Strop ma powierzchnię prawie 110 metrów kwadratowych. Remont wyłączył z użytkowania cztery największe pomieszczenia lekcyjne klas nr 4 i 5 oraz znajdujące się nad nimi nr 14 i 15. Kolejnym etapem remontu było przeprowadzenie gipsowania i malowania klas. Remonty nie przeszkadzały w bieżącym funkcjonowaniu szkoły. Dzięki wykorzystaniu pomieszczeń przy hali sportowej dla klasy V szkoły podstawowej i II gimnazjum, zajęcia odbywały się bez zakłóceń. Remont stropu pochłonął kwotę 42 880 zł. Wraz z tynkowaniem, malowaniem i gipsowaniem oraz założeniem nowych podłóg była to kwota sięgająca prawie 60 tys. złotych.
W dniu 23 sierpnia 2010 r. w szkole przeprowadzono kontrolę Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jej wynik pozwala na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z przyjętym przez dyrektora szkoły planem pracy szkoły.
Wykonano również naprawę uszkodzonego fragmentu dachu: położona została nowa warstwa izolacji oraz przeprowadzona konserwacja jego pozostałej części. Koszt napraw wyniósł ok. 10 tys. złotych.

Publiczne Przedszkole w Opatówku
Z funduszy budżetowych placówki w kwocie 12 599,02 zł wykonano:
- malowanie kuchni, łazienki, sal zajęć
- wymianę okien i drzwi balkonowych
- zakup szafy na leżaki i pościel
Z funduszy rady rodziców w kwocie 3 415,13 zł wykonano:
- założenie 7 szt. rolet okiennych
- założenie wykładziny podłogowej w sali zajęć
- montaż ścianki działowej na korytarzu

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Opatówku
18 czerwca 2010 roku zakończono montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej im Janusza Kusocińskiego w Opatówku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 20 tys. złotych (1/4 kosztów pokryła rada rodziców). W skład placu zabaw wchodzą: 2 wieże z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia, most wiszący, wieża z dachem jednospadowym, schody z poręczami, dwumetrowy pomost łączący, drabina pozioma - skośna, huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna z drabiną dwustronną, dwie huśtawki ważki, dwa bujaki sprężynowe oraz karuzela krzyżowa. W okresie wakacyjnym dokonano wzmocnienia trawnika poprzez dosianie trawy.

Plac zabaw przy Zespole Szkół w Chełmcach
W czerwcu, przy Zespole Szkół w Chełmcach im. Jana Pawła II w Chełmcach został oddany do użytku nowy, kolorowy plac zabaw. Składa się on z dwóch wież ze zjeżdżalniami, mini ściany wspinaczkowej oraz trapu. Zakupiono także huśtawkę oraz dwa bujaki sprężynowe. Wszystkie urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty higieny i bezpieczeństwa. Koszt inwestycji to 16 tys. złotych. Koszty transportu i montażu pokryła rada rodziców. W przyszłym roku planowane jest wzbogacenie placu o dodatkowe huśtawki oraz ławeczki.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron