www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Informator gospodarczy › Inwestycje w gminie › 2011
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Inwestycje w gminie - 2011 rok

Zakup ciągnika z pługiem
6 grudnia 2011 roku Wójt Gminy Opatówek ogłosił przetarg nieograniczony na zakup i dostawę ciągnika rolniczego wraz z pługiem. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego gmina Opatówek zakupiła ciągnik Zetor Proxima, model 2011, o mocy 85 KM z pługiem czteropozycyjnym, łamanym w środku o szerokości roboczej 2,7 m ze sterowaniem hydraulicznym. Dostawcą ciągnika jest firma Zetor Polska Spółka z o.o. za kwotę 139 949,99 zł.

Wykonanie przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4636P w Chełmcach: wykonanie koryta dł. 0,22km, rowków i ław krawężnikowych, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych oraz chodnika z kostki brukowej gr. 6cm, o pow. 243m2, wykonanie wjazdów z kostki brukowej gr. 8cm o pow. 27m2. Prace zostały wykonane za kwotę 39 939,95 zł, a wykonawcą była firma DROG-BRUK BIS. Dotacja na ten cel ze środków Starostwa Powiatowego wyniosła 25 000 zł

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4611P w Tłokini Kościelnej polegająca na profilowaniu skarp rowu przydrożnego z odmulaniem, ułożeniu krawężników betonowych oraz płyt ażurowych, wykonaniu koryta pod nawierzchnię z kruszywa łamanego (nawierzchnia asfaltowa) oraz na budowie zatoki autobusowej z kostki brukowej. Wykonawcą wymienionych prac był Zakład Usługowo-Produkcyjny ROL-DRÓG za kwotę 29 617,42 zł. Starostwo Powiatowe w Kaliszu przekazało na ten cel dotację w wysokości 30 000 zł

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w Nędzerzewie stanowiącej przedłużenie ul. Wiosennej w Tłokini Kościelnej. Prace polegały na przebudowie nawierzchni żwirowej na nawierzchnię kamienną na odcinku 850mb. Wykonawcą prac był Zakład Budowlano-Drogowy KALDROG. Całkowity koszt zadania wyniósł 40 028,90 zł, dotacja z Urzędu Miasta Kalisza wyniosła 20 000 zł.

Wykonanie przebudowy drogi w Sierzchowie na odcinku 0,57 km, polegającej na wyrównaniu istniejącej podbudowy, ułożeniu nawierzchni asfaltowej, wyrównaniu i plantowaniu poboczy. Prace wykonała firma ZBD KALDROG za kwotę 94 896,04 zł.

Wykonanie przebudowy drogi w Kobiernie - remont na odcinku 1,39 km obejmował wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa, skropienie asfaltem i ułożenie warstwy asfaltowej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza za kwotę 221 984 zł.

Wykonanie przebudowy drogi w Janikowie - przebudowa nawierzchni na odcinku 1 km z zakresem prac obejmującym profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z cząstkowym remontem już istniejącej, skropienie asfaltem oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. Prace wykonała firma PDI KAREX z Ociąża za kwotę 125 367 zł.

Wykonanie przebudowy drogi Porwity - Cienia Druga - na odcinku 460 mb wykonano profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa i skropienie asfaltem oraz ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonawcą tych prac była firma PPHU BUDKOM z Kalisza za kwotę 79 732 zł.

Wykonanie przebudowy drogi Michałów Pierwszy - Michałów Drugi - wykonano przebudowę nawierzchni drogi na odcinku 1,95 km z zakresem prac: wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twardego. Prace wykonała firma ASBUD z Rajska za kwotę 91 044 zł.

Wykonanie robót odwodnieniowych przy drogach w Borowie, Warszewie i Tłokini Wielkiej oraz renowacja urządzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych, polegające na oczyszczeniu i odmuleniu rowów. Zadanie to zostało wykonane ze środków Starostwa Powiatowego, które na ten cel przekazało 12 tys. zł.

Wykonanie przebudowy drogi Chełmce - Borek - przebudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku 230 mb: wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, formowanie poboczy oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą była firma DROMAX za kwotę 32 195,50 zł.

Wykonanie przebudowy drogi w Sierzchowie (przed sklepem) - zakres prac obejmował wykonanie koryta o gł. 20 cm, dolnej i górnej warstwy podbudowy, ułożeniu nawierzchni asfaltowej. Prace wykonała firma ROL-DRÓG za kwotę 15 814,88 zł.

Wykonanie przebudowy drogi Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia - przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dł. 0,25 km polegająca na wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy, plantowaniu poboczy. Prace wykonała firma ROL-DRÓG za kwotę 18 665,25 zł.

Wykonanie przebudowy drogi w Nędzerzewie - przebudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku 850 mb polegająca na wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą w/w prac była firma SIDROG za kwotę 39 841,50 zł. Mieszkańcy wsi, na mocy zawartego porozumienia z Gminą, dofinansowali remont tej drogi kwotą 6 900 zł.

Wykonanie przebudowy ul. Południowej we wsi Szałe - przebudowa nawierzchni drogi gminnej na długości 1,1 km. Zakres prac objął wykonanie koryta o gł. 5 cm, dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, górnej warstwy z kruszywa łamanego, plantowanie i formowanie poboczy. Prace wykonała firma DROMAX za kwotę 45 783,68 zł.

Wykonanie przebudowy w pasie drogi wojewódzkiej nr 471 we wsi Sierzchów - prace polegały na budowie dwóch zatok autobusowych, ustawieniu znaków drogowych oraz położeniu jednostronnego chodnika dla pieszych. Udział finansowy gminy Opatówek to kwota 20 tys. zł, przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia wynoszącym ok. 400 tys. zł. Wykonanie tych prac znacznie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z masowej komunikacji oraz dotąd poruszających się poboczem.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, wyłoniony został wykonawca prac w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych w 2011 roku. Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy "DROMAX" Usługi Drogowo-Budowlane Wojciecha Krymarysa z Chełmc. Cena wybranej oferty - 145 509,00 zł.

Przebudowa drogi Dojutrów - Zduny
Zakończone zostały prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Dojutrów - Zduny o łącznej długości 10,8 km w tym 5 km chodników. Koszt inwestycji to kwota ponad 5,3 mln złotych, z czego ok. 80% to środki z Unii Europejskiej, a wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, była firma Skanska. Przedsięwzięcie to obejmowało przebudowę nawierzchni, wykonanie lewoskrętów, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań, ustawienie barier ochronnych, wzmocnienie poboczy, wykonanie chodników i wyjazdów z posesji, wycinkę krzewów i drzew, remont przepustów. Inwestycja była realizowana ze środków Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Gminy Opatówek, Gminy Żelazków oraz środków unijnych.

Przebudowa drogi Saczyn - Chełmce - Opatówek
Zakończyła się przebudowa drogi Saczyn - Chełmce - Opatówek. Gmina Opatówek, jako lider projektu, wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Kaliszu i Gminą Godziesze Wielkie przebudowały 5 939 mb drogi, z tego 4 437 mb to droga powiatowa, 876 mb - droga należąca do gminy Opatówek, 626 mb droga będąca w gestii gminy Godziesze Wielkie. Odpowiednio proporcjonalne były także udziały finansowe partnerów. Wykonawcą inwestycji była firma SIDROG sp. z o.o. z Błaszek. Przebudowa kosztowała 1 521 985,01 zł. Dofinansowanie do przebudowy samorządy pozyskały z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Budowa sieci kanalizacji w Zdunach
Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach. Wykonawcą tego zadania za kwotę 2 319 402,88 zł jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "BUDMEX" Aneta Wawrzyniak oraz PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny wraz z budową przepompowni ścieków i komór pomiarowych. Zadanie podzielono na dwa etapy:
Etap I: zakres robót wykonany w 2011 roku:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o średnicy 200 mm - dł. 3 149 m
- Budowa komór krat z komorą pomiarową - 3 szt.
Realizację prac tego etapu na kwotę 1 012 873,87 zł zakończono 3 listopada 2011 roku. Jednocześnie złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o płatność na kwotę 617 606 zł.

Remonty w gospodarce komunalnej
W I półroczu 2011 roku w zakresie realizacji zadań w gospodarce komunalnej wykonano liczne prace remontowe zaplanowane w budżecie gminy na 2011 r. a także wynikające z bieżących potrzeb i awarii na łączną kwotę ok. 160 tys. zł. Między innymi wykonano niżej wymienione remonty w komunalnych budynkach mieszkalnych:
- wymiana instalacji elektrycznej w budynkach na ul. Kościelnej (klatka schodowa oraz
  1 mieszkanie) i Poniatowskiego w Opatówku
- przegląd budynków komunalnych
- roboty budowlane (wymiana okien i drzwi, przemurowanie kominów, naprawa dachów itp.)
- wykonanie pionów i przełożenie liczników
Wykonanie wydatków na dzień 31 sierpnia szacowane jest na 44% planu w budżecie.
Natomiast w zakresie wodociągów i kanalizacji, w tym oczyszczalni ścieków, wykonano plan wydatków w 76% w stosunku do zaplanowanych na bieżący rok, w tym zrealizowano m.in.:
- usunięcie awarii z przebudową sieci wodociągowej w Opatówku (rejon ul. Św. Jana)
- naprawy w stacji uzdatniania wody w Tłokini Wielkiej
- czyszczenie studni głębinowej przy ul. Zdrojowej w Opatówku
- wykonanie systemu monitorowania w stacji uzdatniania wody w Cieni Drugiej i Michałowie
  Drugim
- naprawę pomp w Sierzchowie
- prace konserwacyjno-malarskie zbiornika wieżowego w Opatówku (wieża ciśnień)
- bieżący zakup materiałów eksploatacyjnych dla oczyszczalni ścieków oraz zakup
  niezbędnych materiałów i wykonanie napraw

W zakresie utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowej i eksploatacji oczyszczalni ścieków w II półroczu (do końca listopada) wykonano:
- projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wody w Rajsku - 3 000 zł
- zakup i montaż zasuw na sieci w Szałe - 2 500 zł
- zakup zaworów zwrotnych do pomp SU w Tłokini Wielkiej - 1 300 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej i przyłączach wody w Tłokini Wielkiej, Szałe, Opatówku,
  Chełmcach - 15 500 zł
- wykonanie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i chemicznych wody - 11 162 zł
- zakup wodomierzy - 2 150 zł
- zakup materiałów do laboratorium - 1 129 zł
- zakup preparatu PIX - 4 206 zł
- badanie i wywóz osadu - 18 717 zł
- badanie ścieków - 5 646 zł
- remonty pomp - 5 835 zł

W zakresie gospodarki komunalnej wykonano następujące prace:
- prace elektryczne w budynkach komunalnych przy ul. Kościelnej 17, ul. Szkolnej,
  ul. Kościelnej 1B, ul. Poniatowskiego - 1 250 zł
- wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy dachów (ul. Kościelna 1B,
  Poniatowskiego 2, Kościelna 2) - 16 465 zł
- wykonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie konserwacji
  i czyszczenie - 1 927 zł
- wykonanie oceny technicznej budynku w Tłokini Kościelnej - 492 zł

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej
Budowę sali sportowej zakończono zgodnie z planem dnia 18 sierpnia 2011 roku. Wartość robót budowlano-montażowych - 1 916 007,48 zł. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Odnowa i Rozwój Wsi" w wysokości 500 tys. złotych. Salę sportową zaprojektowała firma Inwestprojekt Wojciech Kinastowski z Kalisza. Powierzchnia użytkowa sali wynosi ogółem 751,46 m2, w tym:
- sala sportowa 365,88 m2
- zaplecze sali sportowej 305,59 m2
- łącznik z salą komputerową 79,99 m2
Powierzchnia zabudowy to 685,96 m2, kubatura ogółem - 5792,21 m3, wymiary płyty boiska sali 25,55 x 14,32 m. Budynek sali sportowej wraz z zapleczem towarzyszącym zlokalizowano na działkach, które zostały zakupione i przekazane na rzecz budowy. Dojazd do obu działek jest zapewniony wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym łączącym szkołę z gminną drogą Tłokinia Wielka - Opatówek. Teren w obrębie ww. działek jest uzbrojony w następujące sieci: wodociągową, sanitarną, gazową i elektryczną. Budynek sali sportowej z zapleczem jest budynkiem wolnostojącym połączonym z budynkiem szkoły łącznikiem integrującym oba obiekty szkolne. Sala przeznaczona jest głównie do zajęć lekcyjnych WF dla uczniów Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Jako obiekt sportowy wydzielony funkcjonalnie od budynku szkoły, będzie również wykorzystana po godzinach lekcyjnych na cele pozaszkolne. W sali sportowej znajduje się boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz w poprzek sali 4 tablice do kosza do treningu koszykówki. W części zaplecza znajdują się 2 pomieszczenia przeznaczone na siłownię i salę ćwiczeń korekcyjnych. W ramach zaplecza wyodrębniono dwie szatnie sportowe wraz z przynależnymi sanitariatami. Ponadto na zapleczu towarzyszącym znajduje się magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie dla nauczycieli WF z sanitariatem, WC dla niepełnosprawnych, WC ogólnodostępne, pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczek. W łączniku sali sportowej znajduje się również sala komputerowa. Wybudowany obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych w poziomie kondygnacji parteru.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rajsku
Dobiegła końca budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rajsku. Wykonawcą zadania została firma SODEX Sp. z o.o. ze Złotnik. Całkowity koszt budowy boiska to kwota ok. 359 tys. zł, z czego 197 tys. zł w formie dotacji gmina uzyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udział finansowy gminy to kwota 130 tys. zł i wartość obecnego boiska. Zgodnie z dokumentacją boisko z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową posiada wymiary 22m x 44m. Boisko zaprojektowano wraz ze sprzętem stanowiącym stałe wyposażenie dla poszczególnych dyscyplin sportowych: piłki ręcznej, tenisa ziemnego, siatkówki oraz koszykówki. Boisko posiada odwodnienie w formie drenażu, nawierzchnię utwardzoną, wykonano także chodniki wewnętrzne z opaską z kostki brukowej oraz zagospodarowano teren wokół boiska i zamontowano ławki.

Rekonstrukcja żelaznego mostku w parku
Zakończone zostały prace związane z realizacją złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wniosku na wykonanie zadania "Odnowienie i rekonstrukcja mostku żelaznego w parku dworskim w Opatówku".
W I etapie odtworzona została zabytkowa balustrada pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki mgr Marka Kawczyńskiego w Pracowni Kowalstwa Artystycznego Jana Hulaka w Liskowie. Balustrada wykonana została zgodnie z zachowanymi zdjęciami i dokumentacją. Projekt i dokumentację wykonał p. Romuald Zaręba. I etap prac został zrealizowany za kwotę 47 000 zł, w tym 20 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Zakończony został także II etap renowacji zabytkowego mostku żelaznego. Na odnowienie i zabezpieczenie dźwigarów pozyskano z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwotę 16 998,50 zł, wydatki z budżetu gminy na ten cel wyniosły 8 597,80 zł. Prace polegały na odnowieniu i zabezpieczeniu dźwigarów poprzez usunięcie starych powłok i korozji (piaskowanie i fosforanowanie powierzchni), a następnie malowanie dźwigarów specjalistycznymi farbami do metalu. Prace wykonał Zakład Usług Metalowych, Kowalstwo Artystyczne Jan Hulak z Liskowa.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku
W ramach rewaloryzacji zabytkowego parku w Opatówku wykonane zostały nasadzenia krzewów róż (1546 szt.), krzewów bukszpanu (3796 szt.) i krzewów powojnika (26 szt.). I etap prac tego zadania to renowacja ogrodu różanego. Przedsięwzięcie to pozwoli na odtworzenie dawnej świetności ogrodu różanego wchodzącego w skład parku założonego w stylu angielskim, wpisanego do rejestru zabytków. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20 000 zł, środki własne gminy to kwota 27 365 zł.

INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W tym roku na cele remontowe w placówkach oświatowych z budżetu gminy przeznaczono około 220 tys. zł. Ponadto zakończono budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej i budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rajsku na łączną kwotę 2 275 000 złotych. Poszczególne placówki oświatowe wydatkowały środki finansowe na:

Szkoła Podstawowa w Opatówku:
- malowanie ścian i balustrad na klatkach schodowych i w korytarzach, w holu i wejściu
  głównym
- malowanie pomieszczeń lekcyjnych (sala językowa i komputerowa) oraz auli
- generalny remont "starej świetlicy"
- wymiana drzwi (przyziemie, parter, I piętro, świetlica, biblioteka)
- remont sali gimnastycznej (odgrzybianie ścian, malowanie, remont dachu z wymianą rynien)
- odnowienie ścian, naprawa tynków w wejściu głównym i bocznym do szkoły
- instalacja wodociągowa i kanalizacyjna oraz montaż ogrzewacza wody w pokoju
  nauczycielskim
- doprowadzenie ciepłej wody do 6 umywalek oraz 4 pryszniców
- remont gabinetu logopedy (gipsowanie i malowanie ścian, założenie płytek podłogowych,
  nowe oświetlenie)
- usunięcie martwych konarów i uschniętych drzew na placu zabaw i przy bieżni
- ponadto dokonane zostały zakupy: 15 zestawów komputerowych, wykładziny i zabawek
  do nowego oddziału przedszkolnego, zamykanej szafki na dzienniki lekcyjne oraz stoliki
  i krzesła dla 50 uczniów (z funduszy rady rodziców).

Gimnazjum w Opatówku:
- odświeżenie ścian w niektórych klasach
- pomalowanie metalowych elementów krzeseł i ławek uczniowskich
- wyłożenie podjazdu kostką brukową.

Zespół Szkół w Rajsku
- naprawa wewnętrznych schodów na parterze i I piętrze
- wymiana posadzki w sali lekcyjnej
- wymiana 15 szt. okien
- wymiana kanalizacji w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej
- malowanie lamperii olejnej na klatce schodowej parter/I piętro, I/II piętro
- odgrzybienie ściany w kuchni szkolnej.

Zespół Szkół w Chełmcach
- remont sal lekcyjnych uszkodzonych podczas pęknięcia stropu; wykonano tynkowanie
  i gipsowanie ścian z malowaniem oraz położono nową wykładzinę podłogową, wymieniono
  także instalację elektryczną (całkowity koszt remontu to ok. 70 000 zł.)
- w budynku głównym szkoły zainstalowano bezprzewodowy dostęp do Internetu
- remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego i dekarskiej obróbce kominów
- remont klatki schodowej w budynku głównym oraz części korytarza górnego (gipsowanie,
  malowanie, wzmocnienie ścian marmolitem)
- wymiana okna na klatce schodowej
- modernizacja i adaptacja pomieszczenia celem utworzenia sali lekcyjnej dla klasy I szkoły
  podstawowej oraz zakup stolików i ławek
- adaptacja nowego pomieszczenia celem przeniesienia pokoju nauczycielskiego wraz
  z zakupem mebli
- przesunięcie linii średniego napięcia przy boisku szkolnym (prace wykonała firma Energa).

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
- ukończenie budowy sali sportowej wraz zapleczem i wyposażeniem w sprzęt sportowy
- położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze prowadzącej do szkoły
- wykonanie przyłącza wody do hali sportowej
- budowa szamba wraz z przyłączem
- wymiana drzwi w wejściu głównym i przedszkolnym
- remont schodów w głównym wejściu szkoły i klatki schodowej do oddziału przedszkolnego
- demontaż paneli na korytarzach szkolnych, gipsowanie, szpachlowanie i malowanie
- montaż hydrantów wewnętrznych
- przygotowanie sali dla oddziału przedszkolnego
- remont sali z przeznaczeniem na świetlicę szkolną
- wymiana armatury łazienkowej w oddziale przedszkolnym
- wymiana drzwi w łazienkach szkolnych, naprawa armatury
- zagospodarowanie kwietników wokół sali sportowej.

Publiczne Przedszkole w Opatówku
- doposażenie sal zajęć w zabawki (z funduszy rady rodziców)
- doposażenie placu zabaw w dodatkowy sprzęt i zabawki
- wymiana okien (2 szt.), założenie wykładziny, malowanie drzwi, zabudowa wnęki,
  odnowienie lamperii w sali zajęć
- naprawa podłogi, malowanie ścian i drzwi w magazynie spożywczym
- malowanie ścian, założenie paneli i wymiana mebli w gabinecie dyrektora.

Remonty w bibliotece
W sierpniu 2011 roku zrealizowany został w bibliotece pierwszy projekt z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Wymiana posadzki w zabytkowej bramie wejściowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów Opatówku". Zgodnie z zaleceniami konserwatorów zabytków zniszczoną nawierzchnię cementową zastąpiła kostka granitowa nawiązująca do dawnej funkcji i charakteru budowli. Wymieniono także schody wejściowe do budynku i schody do korytarza biblioteki.
Po wymianie posadzki konieczne okazało się malowanie bramy. Zainstalowano również oświetlenie, które pozwoli na organizowanie wystaw oraz imprez dla czytelników w sezonach nie wymagających dodatkowego ogrzewania. Naprawiona została także brama prowadząca na podwórze. Starostwo powiatowe wsparło remont swoimi środkami. Brama wejściowa biblioteki będzie miejscem, w którym biblioteka będzie mogła prowadzić działalność kulturalną oraz realizować swoje zadania związane z regionalizmem i promowaniem gminy Opatówek.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron