www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Informator gospodarczy › Inwestycje w gminie › 2014
Dzisiaj jest niedziela, 18 marca 2018 r., imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Inwestycje w gminie - 2014 rok

Wydatki majątkowe na 2014 rok:

Monitoring w m. Zduny

22 000,00

Renowacja studni głębinowej w m. Rajsko

25 000,00

Projekt budowlany kanalizacji Szałe - II etap

50 000,00

Dokumentacja budowy wodociągu gminnego Michałów Drugi - Cienia

8 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe - etap I

1 863 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P w m. Borów

60 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P w m. Opatówek (ul. Św. Jana ) - Tłokinia Wielka - etap I

60 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Zmyślanka

60 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Kobierno

120 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałow Pierwszy - Michałów Drugi

200 000,00

Przebudowa drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia Druga

80 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Szulec

100 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmce

180 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Warszew

60 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów

130 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Trojanów

160 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia

150 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Michalów Trzeci

90 000,00

Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Wielka - Tłokinia Mała

100 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej przy szkole w Chełmcach

20 000,00

Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zduny

60 000,00

Przebudowa ulicy Poduchownej w m. Tłokinia Kościelna

143 000,00

Zakup zamiatarki ciągnikowej

10 000,00

Zakup samochodu

25 000,00

Budowa Przedszkola Publicznego

1 000 000,00

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - ZS Rajsko, ZS Chełmce

891 000,00

Usuwanie barier architektonicznych w SP Opatówek

60 000,00

Dokumentacja selektywnej zbiorki odpadów

10 000,00

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chełmce

18 000,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - GOK Opatówek

10 420,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - biblioteka w Tłokini

9 420,00

Pomost rekreacyjny łączący "Dziką promenadę" z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku

44 000,00

Budowa boiska do piłki plażowej

30 000,00

RAZEM:

5 848 840,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Został złożony kolejny wniosek na termomodernizację, tym razem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku oraz budynku filii biblioteki w Tłokini Wielkiej. Prace rozpoczną się w 2015 roku, a planowana kwota tej inwestycji to 323 tys. zł. Kolejny wspólny projekt w ramach GIS, z którego korzysta gmina Opatówek sprawia, że niemal wszystkie placówki oświatowe w gminie, a także Gminny Ośrodek Zdrowia i Gminny Ośrodek Kultury zostały lub w najbliższej przyszłości poddane zostaną generalnej termomodernizacji. Budynki m.in. szkolne stały się więc cieplejsze oraz ładniejsze, a co za tym idzie bardziej przyjazne dla użytkowników, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne w dwóch dużych placówkach oświatowych: w Zespole Szkół w Rajsku i Zespole Szkół w Chełmcach, obejmujących przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. W ramach programu "System zielonych inwestycji - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej", który opiewa na łączną kwotę prawie 900 tys. zł (z czego wkład własny gminy to zaledwie 10%), na ukończeniu są następujące prace:
- ocieplenie ścian i stropodachów
- wymiana okien i drzwi
- wymiana zaworów termostatycznych
- modernizacja ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych
Po zakończeniu w/w prac planowane są także remonty wewnątrz tych budynków. Gmina co roku dokonuje znacznych remontów m.in. budynków oświatowych. Także już w tym roku odbyły się kolejne prace w przerwie feryjnej, a następne planowane są w przerwie wakacyjnej opiewające w bieżącym roku na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Przypomnieć należy, że w latach 2012-2013 wykonane zostały prace termomodernizacyjne w budynkach szkoły podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku na łączną kwotę 1,7 mln złotych.

PRZEBUDOWY I REMONTY DRÓG

Remont nawierzchni ul. Długiej w Zdunach
Zakończony został remont ul. Długiej w Zdunach polegający na zabezpieczeniu znaków geodezyjnych, regulacji pionowej studni włazów kanalizacji sanitarnej, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy ze żwiru i kruszywa łamanego, ustawieniu pionowych znaków drogowych oraz formowaniu i plantowaniu poboczy. Wykonawcą prac za kwotę 75 156,08 zł była firma ASBUD z Rajska.

Przebudowa drogi w Chełmcach
Przebudowana została droga gminna w Chełmcach na odcinku 964 m. Przetarg na wykonanie prac wygrał Zakład Budowlano Drogowy KALDROG z Kalisza za kwotę 70 360,92 zł. Zakres przebudowy obejmował: roboty pomiarowe, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, ręczne czyszczenie poboczy, wykonanie przepustów, czyszczenie rowów, plantowanie i przygotowanie podłoża, wykonanie koryta i podłoża z masy betonowej oraz kruszywa, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ustawienie pionowych znaków drogowych.

Przebudowa ulic na os. Kościuszki w Opatówku
Wykonana została przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki w ulicach: Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Ulic i mostów z Kalisza. Koszt całości przedsięwzięcia to kwota 594 116,50 zł. W trakcie prac ziemnych koniecznym okazało się wykonanie dodatkowej ekspertyzy gęstości gruntu.

Droga Michałów Pierwszy - Michałów Drugi
W dniu 28 lutego br. odbył się przetarg nieograniczony na zadanie pn. ''Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów Pierwszy - Michałów Drugi''. Spośród 6 złożonych ofert, komisja wybrała ofertę najkorzystniejszą cenowo, którą złożyło Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza za kwotę 161 988,54 zł brutto. Prace wykonano na odcinku 690 mb i polegały na remoncie cząstkowym nawierzchni tłuczniowych, ułożeniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, formowaniu poboczy oraz ustawieniu pionowych znaków drogowych. Wykonawca prace wykonał w terminie, a odbiór robót odbył się 8 kwietnia br.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na kolejne inwestycje drogowe:
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Michałowie Trzecim z zakresem prac: roboty
  pomiarowe na odcinku 400 mb, remont istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego,
  wykonanie górnej warstwy podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej i formowanie
  poboczy;
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Szulcu z zakresem prac: roboty pomiarowe na
  odcinku 460 mb, roboty remontowe, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa
  łamanego, ułożenie nawierzchni asfaltowej, ustawienie pionowych znaków drogowych
  i plantowanie poboczy;
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Trojanowie: roboty pomiarowe na odcinku 850 mb,
  roboty remontowe, wykonanie warstwy podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej,
  ustawienie pionowych znaków drogowych i plantowanie poboczy.

Zadania wspólne z Powiatem Kaliskim
W bieżącym roku, wzorem lat ubiegłych, zrealizowane zostaną zadania w drogownictwie wspólnie z Powiatem Kaliskim. Realizacja odbędzie się na podstawie zawartych pomiędzy stronami porozumień i będą współfinansowane przez budżety obydwóch samorządów. Takie porozumienia planuje się zawrzeć na n/w zadania:
- "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4612P Opatówek, ul. Św. Jana - Tłokinia
  Wielka - etap I", zakres prac obejmie: roboty pomiarowe na odcinku 510 mb, mechaniczne
  rozebranie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni asfaltowej, ułożenie dolnej i górnej
  warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
  plantowanie poboczy, ustawienie pionowych znaków drogowych;
- "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4610P w m. Borów" z zakresem prac: roboty
  pomiarowe na dł. 770 mb, roboty remontowe, mechaniczne wyrównanie istniejącej
  nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, plantowanie
  poboczy.
Udział gminy w tych przedsięwzięciach drogowych wyniesie po 60 tys. zł na każde z nich, a przewidywany koszt całkowity tych zadań wyniesie 300 tys. zł. Planowane jest także zawarcie w tym roku porozumienia z Powiatem Kaliskim na wspólne wykonanie zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Michałowie Drugim (łączny koszt tego zadania to 60 tys. zł).

Renowacja zbiorników wodnych w Opatówku
Zakończyła się renowacja dwóch zbiorników wodnych małej retencji przy ul. Poniatowskiego w Opatówku. Zakres prac obejmował przede wszystkim prace przy wykopach i przekopach ciężkim sprzętem, obsianie skarp i okładu. Wykonawcą w/w prac był Zakład Usług Wodno - Melioracyjnych WODMEL z Krzymowa, a koszt prac wyniósł 53 489 zł, z czego większość została pokryta z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Kontynuacją tego zadania, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ''LGD7- Kraina Nocy i Dni'', jest złożenie przez gminę Opatówek wniosku pn. ''Zagospodarowanie terenów wokół stawów w miejscowości Opatówek''. Zagospodarowane zostaną tereny wokół stawów, tak aby stanowiły one wizytówkę miejscowości. Przewiduje się uporządkowanie terenu, umocnienie brzegów grobli pomiędzy dwoma stawami, a także usunięcie dzikiej roślinności i założenie nowo zaplanowanej zieleni oraz stworzenie nowego układu komunikacyjnego. Będą to ścieżki spacerowe i miejsca odpoczynku z ławkami do siedzenia. Zmodernizowane zostanie istniejące oświetlenie terenu, zgodnie z zaprojektowanym nowym układem oświetleniowym z latarniami i halogenowymi reflektorami. Główną atrakcją terenu rekreacyjnego będzie podświetlana fontanna pływająca na jednym ze stawów. Zaś punktem centralnym będą, częściowo zacienione drewnianymi pergolami, alejki spacerowe z ławkami, scentralizowane wokół zegara słonecznego usytuowanego pośrodku grobli. Przewidziany całkowity koszt inwestycji to kwota 437 449,99 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wyniesie 154 409,00 zł.

Budowa kanalizacji w Szałe
W dniu 4 marca br. ogłoszony został przetarg na budowy kanalizacji w Szałem - I etap. Wpłynęło 7 ofert, z których wybrano najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BUDMEX z Tuliszkowa oraz Zakład Usług Budowlano - Remontowych REMBUD z Tuliszkowa za łączną kwotę 2 585 733,95 zł. Wykonawcą projektu jest Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO z Kalisza za kwotę 49 200 zł. Na to zadanie, z Programu PROW na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, gmina Opatówek uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 483 306 zł, przy całkowitej wartości zadania w wysokości 4 966 612 zł. Planowany okres realizacji inwestycji: rozpoczęcie - przełom kwietnia i maja br., zakończenie - II kwartał 2015 roku.
Celem tego zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi w zakresie ich odprowadzania i oczyszczania, a realizacja projektu poprawi infrastrukturę techniczną i warunki życia mieszkańców wsi Szałe. Pierwszy etap tej inwestycji obejmować będzie ulicę Kaliską. Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wyniesie ok. 7 300 mb. Kanalizacja wzdłuż ulicy Kaliskiej będzie podstawą do kolejnych etapów: budowy rozgałęzień do innych ulic i przyłączy do poszczególnych posesji.

Szałe i Rajsko w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"
W ramach IV edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu gmina Opatówek złożyła 2 wnioski o dofinansowanie działań inwestycyjnych w Szałe i w Rajsku.
Pierwszy wniosek: "Ścieżka spacerowa i remont pomostu w miejscowości Szałe - szansą na rozwój turystyki wsi i walorów turystycznych regionu". Główną potrzebą realizacji projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez poprawa estetyki miejscowości oraz stworzenie, gdzie całe rodziny będą mogły bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wolny. W ramach projektu zostanie wyremontowany pomost nad zalewem oraz powstanie ścieżka żwirowa służąca do spacerów na terenie ośrodka rekreacyjnego w miejscowości Szałe. Całość zadania podsumują dożynki gminno - powiatowe dla mieszkańców sołectwa, gminy i powiatu. Koszt całkowity projektu to kwota 61 198,47 zł, a kwota dofinansowania wyniesie 30 000 zł.
Drugi wniosek na projekt o nazwie "Rajską alejką spacerową zdrowo i sportowo". Realizacja tego projektu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Rajsko, poprzez stworzenie miejsca dla rekreacji oraz integracji mieszkańców. Dodatkowo inwestycja przyczyni się do propagowania zdrowego trybu życia, a także stworzy alternatywę dla osób poruszających się niezmotoryzowanymi środkami lokomocji po drodze gminnej, przez co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W ramach projektu powstanie ścieżka spacerowa dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Całość zadania podsumuje mini festyn sportowy dla całych rodzin. Koszt całkowity projektu to kwota 77 887,53 zł, a kwota dofinansowania wyniesie 30 000 zł.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron